Så här bör arbetsplatserna gå tillväga

Här hittar du sex bra steg för att arbeta med diskrimineringsfrågorna.

Undersöka
Arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. När risker och hinder upptäcks ska orsakerna analyseras och därefter ska åtgärder sättas in.

Undersökningar, analyser och åtgärder ska följas upp och utvärderas. Det här arbetet ska bedrivas fortlöpande. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska ske i allt arbete med aktiva åtgärder.

Åtgärda
De aktiva åtgärderna ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra arbetsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Riktlinjer
Det ska finnas riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier mot dem som utnyttjat sina rättigheter enligt diskrimineringslagen. Riktlinjerna och rutinerna ska regelbundet följas upp och utvärderas.

Jämn könsfördelning
Arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare samt i ledande positioner. De åtgärder som vidtas ska följas upp och utvärderas.

Lönekartläggning
Arbetsgivaren ska varje år genomföra en lönekartläggning. Syftet ska vara att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Bestämmelser, praxis och anställningsvillkor ska analyseras.

Särskild uppmärksamhet bör fästas på löneskillnader när arbetet måste betraktas som lika eller likvärdigt. Samma sak gäller löneskillnader mellan yrken som av tradition brukar vara mans- respektive kvinnodominerade men där utbildningskraven är likartade.

Dokumentera
Kraven på dokumentation blir tämligen omfattande, framförallt för arbetsgivare med 25 eller fler anställda. Varje år ska sådana arbetsgivare skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering när det gäller allt från arbetsförhållanden till rekrytering och befordran.

Resultatet och analysen av lönekartläggningen ska redovisas, liksom de åtgärder som vidtas och planeras vad gäller att motverka trakasserier och ojämn könsfördelning. Det ska redovisas vilka lönejusteringar som kan komma att krävas och det ska göras kostnadsberäkningar.

Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder genomförts och utvärderats. Arbetsgivare med 10–25 anställda behöver bara dokumentera arbetet med lönekartläggningen och för arbetsgivare med färre än 10 anställde behövs ingen skriftlig dokumentation alls. Kravet på aktiva åtgärder och lönekartläggningar gäller dock alla arbetsgivare.