Roller i arbetsmiljöarbetet

Alla i en organisation har ansvar för arbetsmiljön och det är viktigt är att alla ser det som angeläget att ta del i arbetsmiljöarbetet och bidra till en utvecklande och säker arbetsmiljö. Här följer en kort sammanfattning om olika aktörers ansvarsområden.

Chef/arbetsgivaren

✔ fördelar de uppgifter som krävs för att uppfylla arbetsgivarens ansvar.
✔ ska se till att ha egen kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och hur den ska tillämpas i verksamheten.
✔ verkar för att samverkan med arbetstagarna fungerar.
✔ kommer överens med facklig organisation/skyddsombud om utbildning och tid för skyddsombudsuppdraget.
✔ ger skyddsombud och medarbetare möjlighet att delta i planering av ändringar i verksamheten.

En chef som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig

✔ utför de uppgifter som fördelats av chefen/arbetsgivaren.
✔ meddelar chefen/arbetsgivaren om uppgifterna inte kan utföras beroende på bristande resurser, kompetens eller befogenheter.
✔ återlämnar arbetsuppgifter som inte kunnat utföras på ett tillfredsställande sätt så som de togs emot, dvs. skriftligt.

Läs mer om chefers ansvar

Skyddskommittén vid större arbetsplatser

✔ behandlar frågor om företagshälsovård, handlingsplaner, övergripande planering av arbetsmiljön, utbildning, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
✔ hänskjuter frågor i vilka man inte blivit enig till Arbetsmiljöverket så fort någon ledamot begär det.

Medarbetaren

✔ medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet
✔ följer skyddsföreskrifter
✔ använder föreskrivna skydd
✔ underrättar arbetsledare eller skyddsombud om risker.

Skyddsombudet/arbetsmiljöombudet

✔ företräder arbetstagarna
✔ deltar vid planering av nya och ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, farliga ämnen och av ny arbetsorganisation inklusive viktiga förändringar av verksamheten.
✔ deltar vid upprättande av handlingsplaner och vakar över att arbetsgivaren uppfyller kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
✔ tar del av handlingar som berör ombudets verksamhet.
✔ vänder sig till chefen och begär åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
✔ avbryter ett arbete om det innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.

Läs mer om skyddsombudets uppdrag

Uthyrare av personal

✔ kommer överens med uppdragsgivaren om vad var och en praktiskt ska göra vad gäller instruktioner och information, tillhandahållande av arbetsutrustning, personlig skyddsutrustning och företagshälsovård.
✔ iakttar särskild uppmärksamhet vid val av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid.
✔ beaktar den totala belastningen personalen utsätts för i de olika uthyrningssituationerna.
✔ följer upp genomförda uthyrningar.
✔ bedriver ett eget systematiskt arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovården och andra stödresurser

✔ medverkar i riskanalyser
✔ utför yrkeshygieniska mätningar
✔ gör och sammanställer enkätundersökningar
✔ medverkar i rehabiliteringsutredningar och åtgärder
✔ gör lagstadgade medicinska kontroller och undersökningar
✔ deltar vid arbetsskadeutredningar
✔ utbildar och informerar om lagkrav, risker och utvecklingsmöjligheter.

Läs mer om företagshälsovård

Arbetsmiljöverket

✔ inspekterar arbetsplatser för kontroll av uppfyllande av arbetsmiljölagstiftningen.
✔ ger anvisningar och krav på åtgärder som fordras för att avhjälpa brister, genom att bl.a. lämna inspektionsmeddelande.
✔ griper in genom föreläggande, förbud eller andra tvångsåtgärder.

Läs mer om myndigheter och organisationer inom arbetsmiljöområdet