Medarbetarens roll i arbetsmiljöarbetet

Det är inte endast arbetsgivare och arbetsmiljöombud som har ett ansvar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Varje enskild medarbetare har också ett ansvar att fullfölja – nedan följer en kort beskrivning av medarbetarens roll med både rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet som sker på en arbetsplats.

På en arbetsplats har varje enskild medarbetare ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet som sker där. Därför har också alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö för att kunna ta detta ansvar. Ansvaret för att all sådan kunskap delges ligger på arbetsgivaren.

Rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet

Alla medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Det innebär att varje enskild medarbetare ska följa givna instruktioner, använda skyddsutrustning om sådan krävs i arbetet och även fullgöra sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Likaså ska medarbetarna vara observanta på om brister och risker finns eller uppstår i verksamheten och meddela dessa till sin arbetsgivare. Alla incidenter eller tillbud ska även rapporteras.

När arbetet innebär en omedelbar risk och allvarlig fara för liv och hälsa ska detta genast rapporteras till arbetsgivaren. Bra att veta är att en medarbetare har rätt att låta bli att utföra en sådan arbetsuppgift fram tills att denne får besked från sin arbetsgivare om arbetet ska fortsätta eller inte.

I de fall där arbetsplatsens upprättade skyddsföreskrifter och motsvarande inte följs kan det få allvarliga konsekvenser för alla medarbetare på arbetsplatsen. Om en enskild medarbetare, trots upprepade uppmaningar, inte följer de föreskrifter som finns eller inte använder den personliga skyddsutrustning som finns att tillgå kan denne komma att skiljas från sin tjänst. Vid omständigheter där den enskilde medarbetaren av medicinska eller andra förmildrande skäl inte kan använda skyddsutrustning eller följa andra föreskrifter kan en omplacering av medarbetaren bli aktuell.

Utbildningstips: BAM - En grundläggande arbetsmiljöutbildning för alla