Lönsam arbetsmiljö

Ekonomiska investeringar i arbetsmiljö och hälsa lönar sig för företagen. Varje satsad krona ger mer än dubbelt tillbaka visar en omfattande studie bland 337 granskade företag och organisationer i 19 länder.

7 goda skäl att göra något åt arbetsmiljön

 1. Sjukskrivningarna ökar
  Allt fler blir sjukskrivna, något som påverkar kostnaderna. Försäkringskassan räknar med att utgifterna för sjukpenning och rehabilitering ökar från 32 miljarder kronor år 2014 till 47 miljarder kronor år 2019. Utgifterna för sjukpenningen är de högsta på tio år.
 2. Färre vill jobba efter pension
  Viljan att arbeta efter 65 år minskar. Det framgår av en undersökning från Sveriges Företagshälsor. 51 procent av kvinnorna och 42 procent av männen vill inte arbeta efter 65 år, en ökning sen 2012.
 3. Dålig arbetslust
  Omkring 350 000 personer i den arbetande befolkningen tycker att det är obehagligt att gå till jobbet – och det flera gånger i veckan. Det framgår av Jobbhälsobarometern, som branschföreningen Sveriges Företagshälsor presenterat. Mer än två tredjedelar av de som känner obehag flera gånger i veckan tror att deras hälsa kommer att försämras.
 4. Sämre psykosocial miljö
  Mer än vart fjärde arbetsmiljöombud tycker att den psykosociala arbetsmiljön har brister, enligt Unionens nya arbetsmiljöbarometer.
 5. Arbetsgivare får betala mer
  De ökande sjuktalen i Sverige vill regeringen bryta genom att låta arbetsgivaren stå för en del av kostnaderna för långa sjukskrivningar. Regeringen kallar det för hälsoväxling och det innebar att arbetsgivaren kommer att få betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för en anställd vars sjukskrivning överstiger 90 dagar. Som kompensation sänks arbetsgivaravgifterna för samtliga. Tanken är att ett aktivt arbete för bättre arbetsmiljöer och mindre sjukfrånvaro ska löna sig.
 6. Satsningar på arbetsmiljö ger effekt!
  Ekonomiska investeringar i arbetsmiljö och hälsa lönar sig för företagen. Varje satsad krona ger mer än dubbelt tillbaka.
  Det visar en omfattande studie bland 337 granskade företag och organisationer i 19 länder. Forskare har uppmanat arbetsmiljöansvariga i de olika verksamheterna att bedöma utgifter och intäkter i samband med att man investerade i arbetsmiljöåtgärder.
  Deras svar visar att bättre arbetsmiljö minskar olycksrisker och tillbud samt ökar personalens engagemang och medvetenhet om riskerna. Dessutom förbättras företagens image och antalet produktionsstopp och avvikelser minskar. Allt är fördelar som kommer företaget till nytta.
  Enligt rapporten så får företagen tillbaka mer än dubbelt så mycket (2,2 gånger om) på att investera i arbetsmiljö. Kostnader fördelat per anställd och år har bedömts till 1 200 euro. De ökade inkomsterna och de minskade utgifterna till följd av arbetsmiljösatsningarna till 2 645 euro per år och anställd.
  Undersökningen är gjord av den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association).
 7. Lönsamheten påverkas positivt
  Ett treårigt forskningsprojekt som har initierats av Nordiska ministerrådet och som forskare från alla de nordiska länderna deltagit i, visar att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön spelar stor roll för både produktivitet och lönsamhet.
Gör något åt arbetsmiljön. Få bättre arbetsmiljökunskaper genom våra utbildningar