Psykosocial skyddsrond

Att de psykosociala frågorna är avgörande både för trivseln och en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen är nog alla överens om, men hur arbetar man för att skapa och säkra en bra psykosocial arbetsmiljö?

Sjukskrivningarna ökar och med dem både lidande och inkomstbortfall för den drabbade och ökade kostnader i form av bemanningsproblem och produktionsbortfall för arbetsgivaren. Orsakerna kan var många men att de psykosociala faktorerna idag ligger till grund för många av dessa sjukskrivningar är ingen nyhet, exempelvis beräknar WHO att stress kommer att vara den vanligaste orsaken till sjukskrivning år 2020.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. En bra psykosocial arbetsmiljö ligger i balansen mellan arbetets krav och individens resurser. För att skapa balansen behövs möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykisk hälsa.

Kan man mäta psykosocial arbetsbelastning och stress?

Skyddsronder är många bekanta med och lagstiftningen ger stort utrymme för tolkning av begreppet ”skyddsrond”.  Bland annat sägs det i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Det är viktigt att arbetsgivaren inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete undersöker och åtgärdar risker kopplade till arbetsbelastning. Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen för att åtgärderna ska ha effekt. Detta kan göras genom en sk. psykosocial skyddsrond som visar på hur arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet och vilka sociala och psykiska konsekvenser den medför. 

Arbetsmiljöforum har tagit fram en modell för detta och i utbildningen Psykosocial skyddsrond lär du dig arbeta förebyggande med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete med konkreta verktyg för att genomföra egna psykosociala skyddsronder på arbetsplatsen.

Läs mer om utbildningen: Psykosocial skyddsrond