Kunskapsbank arbetsmiljö

Välkommen till en gedigen kunskapsbank om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet. Här kan du läsa på om bl a systematiskt arbetsmiljöarbete, olika roller, rättigheter och skyldigheter, lagar och regler samt få tips och checklistor.

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt som påverkar oss på jobbet. Man brukar skilja på fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. De första handlar om sådant som ventilation, ljud, kemikalier, maskiner och ergonomi, de andra om t ex ledarskap, arbetsklimat och relationer, arbetsinnehåll och stress.

Läs mer under Arbetsmiljö för nybörjare

Vilka krav kan man ställa på sin arbetsmiljö?

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det gynnar därigenom också verksamhetens produktivitet och lönsamhet bl.a. genom höjd motivation och minskad sjukfrånvaro. 

Ett led i att utveckla verksamheten är att både definiera och förbättra de processer som finns i verksamheten. Se även till att arbetsmiljöfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet följer med som ett naturligt inslag i dessa processer. 

Läs mer om att utveckla verksamheten med fokus på arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen

Den rättsliga sidan av saken regleras i arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter. AML är en ramlag och är stommen i det svenska arbetsmiljöarbetet. Den tar upp grundläggande regler, anger ansvar och befogenheter och talar om hur arbetsmiljöverksamheten ska organiseras i stort. 

Arbetsmiljöverket är myndigheten på området och övervakar bl.a. genom sina arbetsmiljöinspektörer att arbetsmiljön på arbetsplatserna uppfyller lagens krav.

I arbetsmiljölagen står det bland annat att:
Arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till arbetes natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagarna skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.

Läs mer om Arbetsmiljölagen (AML)

Arbetsgivaren är huvudansvarig för verksamhetens arbetsmiljö

Alla i en organisation har ansvar för arbetsmiljön och det är viktigt är att alla ser det som angeläget att ta del i arbetsmiljöarbetet och bidra till en utvecklande och säker arbetsmiljö. Vanligtvis har organisationens HR avdelning eller personalchef dessa frågor på sitt bord och ibland kopplas även företagshälsovården in som resurs. 

Det är dock arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. 

Läs mer om arbetsgivarens ansvar

Arbetstagarnas ombud

För arbetstagarnas frågor ska också finnas ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Ombudet har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde i frågor som gäller arbetsmiljön.

Läs mer om ombudens roll

Myndigheter

När det kommer till myndigheter så är det Arbetsmiljöverket som är den centrala myndigheten för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Det finns dock många andra myndigheter och organisationer som också har uppgifter som rör arbetsmiljö och arbetslivsfrågorna.

Läs mer om myndigheter och organisationer