Böcker

Arbetsmiljöforum förlag och bokshop är ett komplement till våra utbildningar. Vi ger ut och säljer böcker som är kurslitteratur på våra utbildningar eller som är skrivna av konsulter vi samarbetar med. Vårt mål är att sprida böcker som är av god kvalitet och till stor nytta. Trevlig läsning!

Arbetstider, hälsa och säkerhet – en uppdatering av aktuell forskning

Denna rapport sammanfattar aktuell forskning kring arbetstider, hälsa och säkerhet och är en handbok om skiftarbete, hälsorisker och förebyggande motåtgärder. Rapporten baseras på Stressforskningsrapport nr 299 (2001) men har uppdaterats med forskningsresultat som publicerats mellan år 200 och 2009.

Rapporten finns att ladda ner som pdf på Stressforskningsinstitutets hemsida, men finns nu alltså i nytryck för dig som föredrar en fysisk bok. Boken ingår som kurslitteratur på utbildningen Arbetstider och hälsan.

Läs mer

Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem

Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer.

I boken presenteras hur en faktaundersökning genomförs och vilka system och rutiner organisationer bör ha för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område. Här diskuteras också när olika typer av undersökningsmetoder är lämpliga, givet omständigheterna.
Boken ingår som kurslitteratur till våra utbildningar i ämnet.

Läs mer

Rehabilitering i praktiken

Rehabilitering i praktiken är en praktisk och överskådlig handbok om sjukskrivning och rehabilitering. Den beskriver hela processen med alla viktiga tidpunkter och roller. Läsaren får förklaringar av centrala begrepp och roller.

Boken passar perfekt på chefens skrivbord, eller på personalkontoren. Den kan också vara matnyttig för den som blivit sjukskriven, eller andra som har en roll i sjukskrivningsprocessen och behöver förstå helheten.

Läs mer

Från kulturkrockar till kulturmöten – Affärskommunikation över kulturgränser

De flesta företag och organisationer har idag både kunder och medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Och just i arbetslivet är kanske risken som störst att det spännande och lustfyllda kulturmötet övergår till den frustrerande och tidsödande kulturkrocken.

Den här handboken hjälper dig att hantera kulturkrockar och förvandla dem till givande kulturmöten. Den vill väcka din nyfikenhet på andra kulturer, men också ge dig goda råd och visa hur du kan undvika fallgropar. Boken var nominerad till årets HR-bok 2009.

Läs mer

Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov

Boken beskriver en enkel och användbar modell för hälsobokslut, som kan vara en del av det ordinarie bokslutet och hjälpa organisationen att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa. 

Modellen är uppbyggd kring sex nyckeltal. Fem av dem är framtagna ur data från befintliga HR-system och det sjätte grundar sig på en enkel enkät om hälsan för de anställda och redovisas som ett indextal.

Läs mer

Healthy and Effective Leadership in Organisations

I denna doktorsavhandling tar Johan Larsson, forskare vid Mittuniversitet, upp hur ledarskapet är avgörande för organisationers långsiktiga framgång. En ledare har nämligen möjlighet att påverka såväl effektivitet som kvalitet och personalens hälsa.

Här beskrivs framgångsrika strategier för att utveckla dessa värden. Till grund ligger fem empiriska studier av organistioner som utmärkt sig positivt just inom fältet ledarskap. 

Läs mer

Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med

Boken handlar om hur man kan bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker så att man kan förhindra att de leder till ohälsa. Ett högaktuellt ämne då den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Metodiken som beskrivs i boken har utforskats och utvecklats av författaren i ett forskningsprojekt vid Malmö Högskola, men det är inte i första hand en teoretisk bok, utan en bok baserad på den erfarenhet författaren har av att ha arbetat med frågorna på olika sätt i drygt 15 år.

Läs mer

Långtidsfrisk

I Sverige är vi mer sjukskrivna än någon annanstans. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer och i politiken. Vi har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden. Författarna till boken Långtidsfrisk visar att utvecklingen kan brytas! Människan är en otrolig överlevare. Inom varje organism och organisation kan starka läkande krafter aktiveras. Ohälsa kan bytas mot hälsa. Grunden är den främjande principen. Hur är det, när det är som bäst, och vad ska vi göra för att nå dit? Varje organisation måste ställa de frågorna och ta svaren som utgångspunkt i sin verksamhet.

Läs mer

Ledarskapsbokslut

Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap? I så fall kan denna bok vara ett konkret stöd i vardagen. Här presenteras det utifrån forskning utvecklade reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut®. Det hjälper dig att tydliggöra och reflektera över hur din människosyn och dina värderingar påverkar dina egna beteenden

Läs mer

Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem

Under 1990-talet ägde stora omställningar rum i det svenska samhället. Dessa förändringar har i sin tur bidragit till att den stressrelaterade ohälsan har ökat. Samtidigt diskuteras hur de negativa konsekvenserna av stress i arbetslivet ska kunna förebyggas. De ledande arbetsmiljömodellerna och de enkätfrågor som har använts för att studera dessa utvecklades på 1970-talet. De är inte längre fullt ut applicerbara på nuvarande arbetsförhållanden.

Denna skrift resonerar delvis utifrån ett mer organisatoriskt perspektiv. Frågor om struktur, ledning, frihet, demokrati samt mobbning och rättvisa i arbetslivet har tillkommit eller utvecklats. 

Läs mer

Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018

I denna praktiska handbok beskrivs rehabiliteringsprocessen från det att en medarbetare går hem från jobbet sjuk, tills dess att han eller hon är färdig rehabiliterad. Boken utgår från chefens perspektiv och är uppdaterad med de regler som gäller 2018. Beställ flera exemplar och få rabatt (vid beställning av flera är priset är 150/bok)! 

Läs mer

Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering 2014

Som chef kan du med fördel ge den här boken till den som är sjukskriven med stressrelaterad diagnos. Vägen tillbaka kan vara både lång och krokig, men här får den sjukskrivne redskapen för att kunna sköta sin del av rehabiliteringen. Den sjukskrivne får veta vad han eller hon kan göra akut och på längre sikt.

Boken beskriver en strukturerad rehabilitering och tar upp återhämtningsfasen, påfyllnadsfasen och arbetsåtergången.

Läs mer

Beställningsformulär

Fyll i formuläret så kommer boken att skickas till dig. Vid beställning av flera böcker, fyll i formuläret flera gånger eller kontakta oss via mejl:

info@arbetsmiljoforum.se

Bokbeställningsformulär