Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem

Under 1990-talet ägde stora omställningar rum i det svenska samhället med nedskärningar, rationaliseringar och – i och med globaliseringen – avregleringar, omstruktureringar och besparingar inom de offentliga utgifterna. Dessa förändringar har i sin tur bidragit till att den stressrelaterade ohälsan har ökat. Samtidigt diskuteras hur de negativa konsekvenserna av stress i arbetslivet ska kunna förebyggas.

Produktbeskrivning

De ledande arbetsmiljömodellerna (krav-kontroll-stöd- och ansträngning- belöningsmodellen) och de enkätfrågor som har använts för att studera dessa utvecklades på 1970-talet. De är inte längre fullt ut applicerbara på nuvarande arbetsförhållanden. Denna skrift resonerar delvis utifrån ett mer organisatoriskt perspektiv. Frågor om struktur, ledning, frihet, demokrati samt mobbning och rättvisa i arbetslivet har tillkommit eller utvecklats. Författarna visar, utifrån en pilotstudie av ett randomiserat urval ur den svenska befolkningen, att det är meningsfullt att identifiera tydliga arbetsplatsfaktorer, likaväl som arbetsfaktorerna och att dessa nivåer samspelar när det gäller utvecklingen av de anställdas hälsa.

199,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>