Metodicum rehabdagar 2021

Målet med konferensen var att spegla vad som händer inom området sjukförsäkring och rehabilitering: forskning, goda exempel, rapporter från myndigheter, politiska initiativ mm.   2021 var temat under första dagen covid 19. Hur tacklar vi utmaningarna som pandemin fört med sig, som postcovid, extrema arbetsbelastningar, speciella krav på sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen mm?   Under andra dagen fördjupade vi oss i de ändringar i rehabkedjan som har genomförts, ska genomföras och som diskuteras. Dessutom: Vad innebär LAS-förslagen för sjuka och hur kan man jobba proaktivt med omställning? Vad innebär de nya föreskrifterna om arbetsanpassning och hur kan man jobba med det?

Programinnehåll

Dag 1

9.30 Digital incheckning

10.00 Välkommen

Jonas Gustafsson, Metodicum, hälsar välkommen och moderator Mia Odabas, inleder konferensen. 

10.15 Postcovid och rehabilitering, vad vet vi idag?
Vad vet forskningen om rehabilitering efter svår covid? Hur ser symptombilden ut? Vilka drabbas och varför? Vilken rehabilitering fungerar? Hur ser prognosen ut? Vad vet vi om arbetsåtergång för gruppen drabbade?

Malin Nygren-Bonnier, sjukgymnast, docent
Judith Bruchfeld, överläkare, docent
Marcus, Ståhlberg, specialist kardiologi, Med Dr

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

11.15 Paus

11.30 Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid postcovid
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram stöd till hälso- och sjukvården för patienter med kvarstående eller sena symtom efter en infektion med covid-19. Syftet är att bidra till en mer jämlik vård över landet genom att ge vägledning för utvecklingen av relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor. Stödet beskriver bland annat insatser som kan bli aktuella utifrån symtom som personerna upplever och beskriver hur patienterna kan följas upp på ett systematiskt sätt Vilka är de viktigaste åtgärderna som Socialstyrelsen rekommenderar? Vad vet vi idag om hur många det är som har drabbats? Finns det även ett liknande vägledningsbehov för andra närliggande patientgrupper?

Anders Berg, projektledare Socialstyrelsen

12.15 Lunch

13.15 Särskilda arbetsmiljörisker i spåren av covid
Pandemin har inneburit extrem stress och brist på återhämtning, framför allt inom vården, men även hos andra arbetsgrupper. Många har gjort erfarenheten att inte kunna utföra sitt arbete på det invanda och väl utarbetade sättet, utan tvingats till provisorier som kanske inte blir så bra som önskat. Arbetsmiljön och den psykiska hälsan har blivit lidande.

Samvetsstress
Vad kan arbetsgivaren göra för att minska samvetsstress i en pressad situation? Hur kan man fånga upp dem som mår dåligt? Vad behövs för att erfarenheterna under pandemin ska bli en styrka och inte en källa till fortsatt ohälsa?

Agneta Lagercrantz, Författare, reporter och föreläsare

Screening och debreifing
På Södertälje sjukhus har man låtit personal som arbetat på IVA under pandemi ge-nomgå samma screening och debreifing som försvaret använder för personal som vänder hem efter tjänstgöring i krigszoner.

Håkan Kalzén, verksamhetschef på IVA, Södertälje sjukhus

14.15 Kaffepaus

14.50 Sjukförsäkringen under pandemin

Vad har pandemin haft för effekter för sjukförsäkringen? Under pandemin infördes flera ändrade regler, ändrad tillämpning och även ändrade arbetssätt inom sjukförsäkringen. Vilka effekter har ändringarna fått för rätten till ersättning och stödet för återgång till arbetet? Och hur har sjukfrånvaron utvecklats under pandemin?

Fanny Jatko, analytiker, Försäkringskassan    

15.25 Paus

15.35 Covid som arbetsskada
Hur har arbetsskadeförsäkringen fungerat under pandemin? Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat förslag på hur försäkringen skulle kunna anpassas för att komma till rätta med de brister i arbetsskadeskyddet vid smitta som covid-19 har visat på.

Ossian von Friesen, projektansvarig, ISF Inspektionen för socialförsäkringen

16.00-17.00 Digitalt mingel

Dag 2

9.30 Digital incheckning

10.00 Förändringar i rehabkedjan
Sedan den infördes 2008 har reglerna i rehabiliteringskedjan kommit att justeras i flera avseenden, inte minst under den senaste mandatperioden. Vi får en översikt över regeländringar som genomförts och som är på gång.

Jan-Åke Brorsson, konsult och rådgivare inom rehabilitering, författare till boken Rehabilitering i praktiken

10.30 Paus

10.35 Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering
Utredningen som presenterades i slutet av augusti har tagit fram förslag som syftar till att fler ska få rehabiliteringsinsatser, men också ge en ökad trygghet för dem som inte kan arbeta trots insatser. Vi får en genomgång av utredningens förslag och möjlighet att ställa frågor.

Samuel Engblom, regeringens särskilde utredare

11.05 Frågestund

11.15 Kaffepaus

11.30 Nya LAS och omställning för sjuka
Vad i de utredningsförslag som presenteras berör sjukskrivna?

Andreas Edenman, chefsjurist, Teknikarbetsgivarna

11.55 Paus

12.00 Omställning i rehabiliteringsprocesser, varför och hur?
Vad kan organisationen vinna på att öppna för omställningsspåret i rehabiliteringsprocesser? Vad kan medarbetaren vinna? Vilka risker finns det?

Petra Askeland, personalkonsult, Starck&partner

12.30 Lunch

13.30 Nya föreskrifter om arbetsanpassning AFS 2020:5
Från 1 juni gäller nya föreskrifter om arbetsanpassning som ersätter den gamla AFSen Rehabilitering och arbetsanpassning. Varför har man valt att ta bort begreppet rehabilitering i den nya AFSen? Vilka är de viktigaste skillnaderna? Vad innebär ändringarna för det praktiska arbetet ute på arbetsplatserna?

Pia Schyberg, handläggare på regelavdelningen, och sakkunnig inom organisatorisk och social arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

14.00 Paus

14.05 ADA en metod för att jobba med arbetsanpassning
Arbetsplatsdialog vid arbetsanpassning är ett verktyg framtaget av forskare för att anpassa arbetet vid ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, för att stärka dialogen mellan chefer och medarbetare och för att agera vid tidiga tecken på ohälsa och vid rehabiliteringen.

Therese Eskilsson, forskare och initiativtagare till ADA

14.35 Paus

14.40 Panelsamtal

Mattias Vepsä (S)

Mattias Karlsson (M)

Catharina Bäck Sv Näringsliv

Mikael Dubois TCO

15.10 Avslutning