Integritetspolicy

Arbetsmiljöforum by Metodicum (Metodicum AB 556536–9450) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med oss om du vill veta mer.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av
personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Inte enbart uppgifter som namn och kontaktuppgifter utan även bilder på dig, ljudupptagningar där du förekommer och din dators IP-adress är exempel på personuppgifter.

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Om du skickar e-post eller chattar med oss
Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till någon av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras. Hur länge vi sparar ditt meddelande beror på vilken typ av ärende det rör sig till. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).

Om du använder vår chattfunktion kommer vi att hantera de personuppgifter du lämnar i samband med kontakten med oss. Det handlar oftast om namn,
telefonnummer och e-postadress.

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
När vi skickar ut nyhetsbrev behandlar vi din mejladress. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du lämnade i samband med att du registrerade dig för nyhetsbrevet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta oss eller klicka på Avprenumerera i ett av de utskickade nyhetsbreven från oss.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Om du är befintlig kund hos oss, eller om vi lagt in dig i utskickslistan för att vi bedömer det sannolikt att du har ett intresse av innehållet, skickar vi i stället nyhetsbrev till dig med stöd av berättigat intresse. 

Om du kommunicerar med oss på sociala medier
Vi är aktiva på sociala medier. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor behandlar vi de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst där du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och så småningom radera dem. Du kan när som helst själv radera det du publicerat. 

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Vi har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

Om du är en befintlig eller potentiell kund
Vi ägnar oss åt försäljning till såväl befintliga som potentiella kunder. Detta innebär att vi kan komma att behandla personuppgifter om kontaktpersoner inom olika organisationer som är av intresse för oss, och ta kontakt exempelvis via e-post, webb eller sociala medier. De personuppgifter vi behandlar för det syftet är vanligen namn, telefonnummer i arbetet, mejladress i arbetet samt organisationens namn och adress. Hanteringen motiveras av vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet, hitta nya samarbetsmöjligheter eller kunder och vårda våra nuvarande kunder.

Om din organisation är kund hos oss behandlar vi även dina kontaktuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet och bedriva kundvård. Detta kan inkludera att hantera kostpreferenser i samband med utbildningar, e-postadresser, namn och telefonnummer för att kunna skicka utbildningskallelser, utvärderingar och kursintyg, fakturering av uppdrag samt digitala inbjudningar till event som anordnas av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge som Arbetsmiljöforum by Metodicum har ett syfte för att ha kvar informationen bland annat för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen (exempelvis för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kopplade till ingångna avtal). 

En och samma personuppgift kan behandlas för flera olika ändamål. Det innebär att en uppgift som inte längre behövs för ett ändamål kan finnas kvar och behandlas för ett annat ändamål för vilket uppgiften fortfarande behövs.

Cookies
Vi använder cookies för olika syften på vår webbplats, och ibland innehåller dessa cookies personuppgifter. Uppgifter som behandlas med hjälp av cookies kan exempelvis vara hela eller delar av IP-adressen, information om enheten eller besöksstatistik. Med undantag för cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera använder vi inte cookies om du inte ger oss ditt samtycke.

Vilka som tar del av data
Arbetsmiljöforum by Metodicum vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Om dina personuppgifter behandlas för något av ändamålen som nämns i denna integritetspolicy kan uppgifterna komma att delas med våra leverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs för att uppnå syftet med behandlingen. Vi har tecknat särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med dessa parter för att säkerställa att de behandlar personuppgifter delade med dem på ett säkert och korrekt sätt. Arbetsmiljö by Metodicums partners behandlar personuppgifter inom EU/EES.
Dock använder vi tjänster från internationella organisationer som till exempel Microsoft och Google. För våra digitala utbildningar använder vi den digitala mötestjänsten Zoom.

Dina rättigheter
Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur vi arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till information
Du har rätt att kontakta oss för att få information om hur vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna.
Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer. Det kan ta upp till tre veckor innan ett registerutdrag skickas till dig.

Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras | IMY

Rätt till rättelse
Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande. 

Rätt till begränsning
En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta. 
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas. 
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen. 

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du som sökt ett jobb inte anställts och vi inte längre behöver ditt CV.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto eller en recension av våra tjänster, men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl: 

 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd. 

Rätt att inge klagomål till IMY
Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Rätt att invända
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. 

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att göra invändningar | IMY

Rätt att ta tillbaka samtycke
Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Kontakt
Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är Metodicum AB, org.nr. 556536–9450

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till Annica Taban på info@arbetsmiljoforum.se.