Certifieringsutbildning Faktaundersökning

Vilken kompetens ger certifieringen?

För att bli certifierad faktaundersökare krävs att man genomgått utbildning och uppfyller detaljerade kompetenskrav. Kompetenskraven rör sig om såväl kunskaper som färdigheter, värderingar och etisk medvetenhet. Därför kan certifierade faktaundersökare känna sig trygga i rollen och med metoden.

Eventuella uppdragsgivare kan känna sig förvissade om kvaliteten på genomförda undersökningar och på undersökarnas slutsatser. Många uppdragsgivare efterfrågar certifiering i samband med anbudsförfarande. Certifierade faktaundersökare får ett diplom som beskriver dessa krav, men står själv ansvarig för att efterleva dem i sitt fortsatta arbete.

Vem passar det för?

Utbildning i faktaundersökning är aktuellt för alla som är intresserade av arbetsmiljö, organisationsutveckling, ledning och konflikthantering i arbetslivet, till exempel chefer, förtroendevalda och skyddsombud. Utbildningen kan också vara aktuell för chefer och rådgivare inom skolvärlden som vill kunna använda metoden i samband med anklagelser om mobbning.

Faktaundersökning grundkurs är en tredagarskurs som ger en god grund i att arbeta med metoden. Den är också är ett steg i den vidare certifieringen.

Att utbilda sig till certifierad faktaundersökare är särskilt aktuellt för anställda i företagshälsovården, anställda inom HR och personalfunktioner, fristående organisationskonsulter, psykologer, jurister/advokater och revisorer, samt chefer på högre nivå.

Krav för att bli certifierad faktaundersökare

Certifieringen bygger på följande öppna kurser i vår regi:

Faktaundersökning grundkurs (steg 1) (3 dagar)

Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2) (2 dagar)

Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer (2 dagar)

För att bli certifierad behöver du dessutom ha genomfört en faktaundersökning och fått den godkänd av kursledarna.

Man kan gå kurserna i olika ordning och inom en kortare eller längre tidsperiod, med undantag av att man alltid måste ha gått grundkursen innan man går fördjupningskursen.

Vem utfärdar certifieringen

Certifieringen utfärdas av Arbeidsmiljøspesialistene och de sakkunniga som har utvecklat metoden: advokat Harald Pedersen, professor Helge Hoel, professor Ståle Einarsen.

Ytterligare fördelar med att vara certifierad faktaundersökare:

  • Tillgång till ett nätverk av erfarna certifierade faktaundersökare. Ett stort nätverk finns i Norge och kommer att byggas upp i Sverige.
  • Tillgång till rådgivning och hjälp i det egna arbetet.
  • Inbjudan till att delta på återkommande nätverkssamlingar.

Kursmaterial

I de olika kurserna ingår omfattande kursmaterial och skriftlig dokumentation. Som kursmaterial på grundkursen får man boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem av Ståle Einarsen, Harald Pedersen, Stefan Blomberg och Helge Hoel, utgiven på Studentlitteratur.