Certifieringsutbildning Faktaundersökning

Vilken kompetens ger certifieringen?

En certifierad faktaundersökare har kompetens att planera, genomföra och följa upp utredningar av anmälningar, klagomål och liknande gällande utsatthet på arbetet såsom kränkande särbehandling, mobbning, sexuella trakasserier och andra svåra sociala arbetsmiljöproblem. Vidare lär man sig att utveckla och implementera riktlinjer, policyer och rutiner i verksamheten i enlighet med de krav som ställs i arbetsmiljölagstiftningen. En certifierad faktaundersökare kan även handleda andra i alla dessa frågor.

Utbildningen ger kompetens inom fem olika områden som är relevanta: 1) ämneskunskap och värderingar, 2) kommunikation, 3) praktiskt genomförande, 4) insamling och hantering av relevant information samt 5) kunskap och färdigheter i systemutveckling.

Certifierade faktaundersökare kan känna sig trygga i rollen och med metoden, och samtidigt veta att man både arbetar i enlighet med internationell ”best practice” och i enlighet med svensk arbetsmiljölagstiftning. Detta innebär att alla parter i ett ärende behandlas rättvist, sakligt och respektfullt. Eventuella uppdragsgivare kan känna sig förvissade om kvaliteten på genomförda utredningar och på utredarnas slutsatser.

Många uppdragsgivare efterfrågar certifiering i samband med anbudsförfarande. Certifierade faktaundersökare får ett diplom som beskriver kraven och kompetenserna, men ansvarar så klart själva för att efterleva dem i sitt fortsatta arbete.

Vem passar det för?

Utbildning i faktaundersökning är aktuellt för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, svåra arbetsmiljöärenden, organisationsutveckling, ledning och konflikthantering i arbetslivet, till exempel organisationskonsulter, psykologer, HR-personal, chefer, förtroendevalda, skyddsombud, jurister/advokater, revisorer och så vidare.

Krav för att bli certifierad faktaundersökare

Certifieringen bygger på följande öppna kurser i vår regi:

Faktaundersökning grundkurs (steg 1) (3 dagar)

Faktaundersökning fördjupningskurs (steg 2) (2 dagar)

Mobbning och kränkande särbehandling: att utveckla rutiner och riktlinjer (2 dagar)

För att bli certifierad behöver du dessutom ha genomfört en faktaundersökning och fått den godkänd av kursledarna. Man kan gå kurserna i olika ordning och inom en kortare eller längre tidsperiod, med undantag av att man alltid måste ha gått grundkursen innan man går fördjupningskursen.

Vem utfärdar certifieringen

Certifieringen utfärdas av Arbeidsmiljøspesialistene och de som utbildar i metodiken: professor Ståle Valvatne Einarsen, professor emeritus Helge Hoel, fil dr och psykolog Stefan Blomberg, advokat Harald Pedersen och jurist Oscar Fredriksson. 

Nätverk för certifierade faktaundersökare:

Tillgång till ett nätverk av erfarna certifierade faktaundersökare, både i Norge och i Sverige. Nätverken är aktiva i digitala medier och anordnar återkommande fysiska träffar. 

Kursmaterial

I de olika kurserna ingår omfattande kursmaterial och skriftlig dokumentation. Som kursmaterial på grundkursen får man även boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem av Ståle Einarsen, Harald Pedersen, Stefan Blomberg och Helge Hoel, utgiven på Studentlitteratur 2020.