Mobbning och kränkande särbehandling - att utveckla rutiner och riktlinjer

Vad ska rutiner och riktlinjer mot mobbning innehålla? Vad krävs för att de ska användas och vara förebyggande? Hur ser man till att de utvärderas och revideras tillräckligt ofta? Det lär du dig på denna tvådagarskurs.
Sagt om utbildningen
Ett perfekt upplägg enligt min mening med teori och praktik, varierande övningar, gruppdiskussioner i stor- och smågrupp, erfarenhetsutbyten och dessutom såklart nätverkande!
Mikael Rydahl, HR-chef, Lunds universitet

Beskrivning

Vet du som medarbetare vart du ska vända dig om du råkar ut för en kränkning, eller ser något som gör dig orolig? Vet du som chef vad ditt ansvar är när du tar emot en underrättelse eller en anmälan om trakasserier? – Om inte kanske policy och rutiner i er verksamhet behöver aktualiseras, utvärderas och revideras! Lär dig hur på vår kurs.

Lagkrav på policy och rutiner mot mobbning
Fungerande policy och rutiner är kraftfulla verktyg för att säkra arbetsmiljön, om de hålls levande. Att de finns på plats är också ett lagkrav och ett arbetsgivaransvar.

Policy och rutiner mot kränkande särbehandling bör vara anpassade till verksamheten. De kan inte köpas från hyllan, eller kopieras från andra verksamheter och ändå fungera bra. Däremot kan processen att ta fram, utvärdera och revidera dem vara både kompetenshöjande och starkt förebyggande.

På denna tvådagarskurs lär du dig allt du behöver veta om policy och rutiner mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi går igenom viktiga element i innehållet både juridiskt och praktiskt. Vi talar ingående om hur man lägger upp en bra process för att arbeta med frågan, hur man effektivt implementerar policy och rutiner och ser till att få en bra effekt av dem.

Verklighetsnära kurs med konkreta exempel
En viktig del i kursen är att utvärdera och diskutera svagheter och styrkor i befintliga dokument, vilket ger en mycket bra verklighetsförankring. Det finns också möjlighet att få återkoppling på egna rutiner och policyer, färdiga eller i form av utkast.

Under utbildningen kommer vi att titta närmare på de nya riktlinjerna om mobbning och kränkande särbehandling som Myndigheten för arbetsmiljökunskap tagit fram.

Kursen ges som fristående kurs, eller som en del av certifieringsutbildningen för faktaundersökare

Två av tre utbildare talar norska, men de är duktiga på att göra sig förstådda av svenskar och presentationsmaterialet är översatt till svenska.

Vem riktar sig kursen Mobbning och kränkande särbehandling - att utveckla rutiner och riktlinjer till?

Kursen passar alla arbetsgivarrepresentanter, fackliga, konsulter och företagshälsovård som arbetar med arbetsmiljöfrågor, inte bara dem som själva avser att utföra faktaundersökningar.

Innehåll
 • Mobbning och konflikter i arbetslivet; ny forskning och kunskap
 • Mobbning och trakasserier, utbredning, orsaker och konsekvenser
 • En helhetsplan för att förebygga och hantera mobbning och andra brott mot arbetsmiljölagens regler
 • Hur ska man hantera klagomål på arbetsmiljön?
 • Hur ska arbetet med att ta fram lokala handlingsprogram mot mobbning organiseras?
 • Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på ärendehantering och dokumentation
 • Innehållet i lokala handlingsprogram och riktlinjer
 • Ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller
 • Exempel på och analyser av befintliga rutiner och riktlinjer
 • Råd och återkoppling på egna utkast eller förslag till rutiner och ärendegång
 • Rutiner för klagomål och visselblåsning eller andra indikationer: likheter och skillnader
 • Hur genomför man handlingsprogrammet och säkerställer att det efterlevs?
 • En genomgång av aktuella metoder för att hantera mobbning
Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Psykolog och forskare
Psykolog och forskare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har också varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen och forskningsledare i Forskningsgruppen for Ledelse, arbeidsmiljø och konflikt (FALK). Han har i ett antal år forskat, undervisat och arbetat med enskilda fall inom personkonflikter och trakasserier i arbetslivet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området i norska och internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Der gode arbeidsmiljø" (2011), "Ledelse på godt og vont" (2015), "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and emotional abuse in the workplace; International perspectives in research and practice" (2011). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017).
Helge Hoel
Helge Hoel
Professor emeritus i organisationspsykologi
Helge Hoel är Professor emeritus i organisationspsykologi vid University of Manchester i England, och en internationellt erkänd expert på temat mobbning i arbetslivet. Han har lång erfarenhet som förtroendevald i norskt arbetsliv och som rådgivare för ILO och EU i med arbetsmiljöfrågor. Han har bl.a gett ut böckerna; "Workplace bullying: What we know, who is to blame and what we can do" (2002) och "Bullying and emotional abuse in the workplace" (2011). Tillsammans med Ståle Einarsen och advokat Harald Pedersen gav Hoel ut boken "Faktaundersøkelse. Arbeidsmetodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker" (2016).
Varför läsa kursen?
 • Uppfyll arbetsmiljölagens krav på rutiner mot kränkningar på bästa sätt!
 • Få återkoppling av experterna på rutiner och riktlinjer från den egna organisationen.
 • Skapa rutiner som förebygger mobbning och förbättrar den psykosociala arbetsmiljön i stort!
 • Bli uppdaterad kring de nya riktlinjerna från MYNAK: "Riktlinjer för hantering av sociala risker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning”
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
18 900 kr/person
Omfattning

2 utbildningsdagar

16-17 mars, internat - Upplev vackra Näsby Slott i Täby och nätverka med andra! Första dagen startar med smörgås och kaffe från 9.30, sista dagen slutar 16.00. Pris 18 900 kr/person

Kurstillfällen
16 mars 2023
Näsby Slott

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

På denna tvådagarskurs lär du dig allt du behöver veta om policy och rutiner mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.