Mobbning och kränkande särbehandling - att utveckla rutiner och riktlinjer

Vad ska rutiner och riktlinjer mot mobbning innehålla? Vad krävs för att de ska användas och vara förebyggande? Hur ser man till att de utvärderas och revideras tillräckligt ofta? Det lär du dig på denna tvådagarskurs.
Sagt om utbildningen
Ett perfekt upplägg enligt min mening med teori och praktik, varierande övningar, gruppdiskussioner i stor- och smågrupp, erfarenhetsutbyten och dessutom såklart nätverkande!
Mikael Rydahl, HR-chef, Lunds universitet

Beskrivning

Vet dina medarbetare vart de ska vända sig om de råkar ut för en kränkning? Vet de vad som händer efter en anmälan och hur verksamheten kommer att agera för att utreda sådana klagomål? Vet du som chef eller dina underordnade chefer vilket ansvar ni har när ni får kännedom om potentiella hälsorisker i arbetsmiljön i form av till exempel kränkande särbehandling eller trakasserier? - Om inte kanske policy och rutiner i er verksamhet behöver aktualiseras, utvärderas och revideras! Lär dig hur på vår unika kurs.

Lagkrav på policy och rutiner mot mobbning

Fungerande policy och rutiner är kraftfulla verktyg för att säkra arbetsmiljön, om de hålls levande och används. Att de finns på plats är också ett lagkrav och ett arbetsgivaransvar. Policy och rutiner mot kränkande särbehandling bör vara anpassade till verksamheten. De kan inte köpas från hyllan, eller kopieras från andra verksamheter och ändå fungera bra. Däremot kan processen att ta fram, utvärdera och revidera dem vara både kompetenshöjande och starkt förebyggande.

På denna tvådagarskurs lär du dig allt du behöver veta om policy och rutiner mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi går igenom viktiga element i innehållet både juridiskt och praktiskt. Vi talar ingående om hur man lägger upp en bra process för att arbeta med frågan, hur man effektivt implementerar policy och rutiner och ser till att få en bra effekt av dem.

Verklighetsnära kurs med konkreta exempel


En viktig del i kursen är att utvärdera och diskutera svagheter och styrkor i befintliga dokument, vilket ger en mycket bra verklighetsförankring. Det finns också möjlighet att få återkoppling på egna rutiner och policyer, färdiga eller i form av utkast.

Kursen ges som fristående kurs, eller som en del av certifieringsutbildningen för faktaundersökare

Vem riktar sig kursen Mobbning och kränkande särbehandling - att utveckla rutiner och riktlinjer till?

Kursen passar alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljösystem, t.ex. HR-personal, chefer, fackliga, skyddsombud, konsulter och företagshälsovård.

Innehåll
 • Mobbning och konflikter i arbetslivet; ny forskning och kunskap
 • Mobbning och trakasserier, utbredning, orsaker och konsekvenser
 • En helhetsplan för att förebygga och hantera mobbning och andra brott mot arbetsmiljölagens regler
 • Hur ska man hantera klagomål på arbetsmiljön?
 • Hur ska arbetet med att ta fram lokala handlingsprogram mot mobbning organiseras?
 • Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på ärendehantering och dokumentation
 • Innehållet i lokala handlingsprogram och riktlinjer
 • Ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller
 • Exempel på och analyser av befintliga rutiner och riktlinjer
 • Råd och återkoppling på egna utkast eller förslag till rutiner och ärendegång
 • Rutiner för klagomål och visselblåsning eller andra indikationer: likheter och skillnader
 • Hur genomför man handlingsprogrammet och säkerställer att det efterlevs?
 • En genomgång av aktuella metoder för att hantera mobbning
Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Filosofie doktor och legitimerad psykolog
Stefan Blomberg är forskare och utbildare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” (2016) och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Han var också huvudförfattare till de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) publicerade 2021. Stefan är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Stefans doktorsavhandling Beware of Non-Supportive Leaders fick i april 2023 pris som årets avhandling på det årliga arbetsmedicinska vårmötet i Stockholm.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Valvatne Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen. Han har i mer än 30 år forskat, undervisat och arbetat med fall som rör konflikter, mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är världens mest citerade forskare inom området och har publicerat närmare 200 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Det gode arbeidsmiljø" (2000; 2011, 2021), "Ledelse på godt og vont" (2005, 2015), ”Den dyktige medarbeider” (2005; 2016); "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and harassment in the workplace" (2003, 2011, 2020). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017, 2021). Ståle är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Ståle fick 2019 norska psykologförbundets innovationspris for sitt arbete med att utveckla metodik för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling, alltså Faktaundersökningsmetodiken. Ståle är också hedersmedlem i European Academy of Occupational Health Psychology.
Varför läsa kursen?
 • Uppfyll arbetsmiljölagens krav på rutiner mot kränkningar på bästa sätt!
 • Få återkoppling av experterna på rutiner och riktlinjer från den egna organisationen.
 • Skapa rutiner som förebygger mobbning och förbättrar den psykosociala arbetsmiljön i stort!
 • Bli uppdaterad kring de nya riktlinjerna från MYNAK: "Riktlinjer för hantering av sociala risker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning”
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
18 900 kr/person
Omfattning

2 utbildningsdagar

Internat - Första dagen startar med smörgås och kaffe från 9.30, sista dagen slutar 15.30. Pris 18 900 kr/person

Kurstillfällen
13 november 2024
Villa Lovik Hotell, Stockholm

Vill du veta mer eller passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Anmäl dig till utbildningen

På denna tvådagarskurs lär du dig allt du behöver veta om policy och rutiner mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.