Riskbedömning vid förändring

Alla verksamheter står vid en eller annan tidpunkt inför förändringar som inte utgör en del av den löpande verksamheten.

Planera förändingarna

Exempel på sådana förändringar är bland annat personalförändringar, inrättning av nya arbetstider, införande av nya arbetsmetoder, införskaffande av nya maskiner och om- eller nybyggnationer.

När denna typ av förändringar är i planeringsstadiet ska arbetsgivaren bedöma huruvida förändringen medför någon form av risker för ohälsa eller olycksfall vilka i ett senare skede kan behöva åtgärdas.

Tillsätt arbetsgrupp för större förändringar

Hur en bedömning av eventuella risker på grund av den planerade förändringen genomförs är i stort sett likadan som vid riskbedömning i den löpande verksamheten. Vad den stora skillnaden utgörs av är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma. När en större förändring ska genomföras bör därför en särskild arbetsgrupp tillsättas och denna grupp bör även ha kunskap om det som förändringen berör.