Hot och våld

Hot och våld är vanligt inom bl.a. rättsväsendet. Nästan sex av tio anställda hos Kronofogden har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier de senaste två åren.

Juseks undersökning

Uppgifterna framgår av en ny undersökning som fackförbundet Jusek gjort bland sina medlemmar inom rättsväsendet. Det är anställda hos Åklagarväsendet, Kronofogden, Polisen och Sveriges domstolar som besvarat enkäten.

Enligt enkäten har var fjärde utsatts för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren. Våldet, hoten och trakasserierna anmäls sällan. Endast var tredje hot och fyra av tio våldshändelser har polisanmälts. Jämfört med en liknande undersökning 2011 har inga större förbättringar skett.

Enligt Arbetsmiljöverket drabbas varje dag sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingats vara sjukskrivna. De allra flesta av dessa arbetar inom skola, vård och omsorg. Hela två tredjedelar av de som drabbas av hot och våld är kvinnor. Den enskilda bransch där hot och våld är vanligast är säkerhetsverksamhet följt av psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Faktorer att se upp med

Förutom arbetsuppgifterna, kan särskilda omständigheter öka riskerna för att bli utsatt, till exempel: Kvälls- eller nattarbete, ensamarbete, bristande kunskap om bemötande och konflikter, stress och tidsbrist, brottsbelastade platser. Anställda i sk kontaktyrken och även de som jobbar med myndighetsutövning riskerar idag att hotas och kränkas på nätet.

Det är arbetsgivarens ansvar att ordna arbetsmiljön för att förebygga risker, nämligen att utreda vilka risker som kan finnas, åtgärda dem, informera de anställda vem de ska vända sig till och vilka rutiner som ska användas. Alla ska känna till hur man agerar vid en hotfull situation. Tänk på sådant som lokalernas utformning, vem som har tillträde, öppethållande, miljön utanför lokalerna, att larm fungerar, etc.

Den som utsatts för en hot- och våldssituation ska ges lämpligt stöd, något som bl.a. kan ges av företagshälsovården.