Utred anklagelser om mobbning med faktaundersökning

Faktaundersökning är en systematisk metod för noggrann och rättssäker behandling av anställda och chefer i svåra arbetsmiljö- och konfliktsituationer. Framför allt är det aktuellt att genomföra en faktaundersökning om en anställd menar sig vara utsatt för oacceptabelt beteende i arbetsmiljön. Till exempel kan det röra sig om mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier eller annat otillbörligt beteende.

Kartlägga de fakta i ärendet

Målet med undersökningen är att kartlägga de faktiska förhållandena i ärendet. Därefter tar utredarna ställning och bedömer om det som har inträffat bryter mot arbetsmiljölagens bestämmelser, eller mot interna riktlinjer.

Arbetsgivaren initierar en faktaundersökning i ärenden där det har kommit in en anmälan eller ett klagomål på arbetsmiljön. Det kan också vara så att arbetsgivaren har någon annan anledning att tro att det förekommer oegentligheter.

Metoden ger ett nödvändigt underlag för åtgärder och interventioner. Den är särskilt användbar när ord står mot ord. Faktaundersökning säkrar en jämlik, skyndsam och rättssäker hantering av den här typen av ärenden och gör det möjligt att avsluta dem på ett korrekt sätt och kunna sätt punkt.

Metodens bakgrund

Metoden är framtagen i Norge och heter på norska faktaundersøkelse. Den bygger på arbetsmiljölagen, föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, forskning om rättssäkerhet, samt grundläggande regler för god hantering av individärenden. Det unika med faktaundersökning som metod för svåra arbetsmiljöfrågor, är att den har varit på en omfattande remissrunda hos arbetsmarknadens parter i Norge.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att utredarna genomför faktaundersökningen i linje med gällande regelverk. Därför behöver organisationer ha kompetens inom området internt. I många fall kommer man också att behöva anlita extern hjälp i den här typen av ärenden, t.ex. av en opartisk konsult som utför själva faktaundersökningen.

Läs boken om Faktaundersökning

Utbildning och certifiering

För att säkra kvaliteten i arbetet både med att beställa och att genomföra faktaundersökningar, finns en serie utbildningar och en certifiering. Det var från början det norska arbetsmiljöverket som tog initiativ till att ge i uppdrag att utveckla metoden och också framförde idén om en certifiering. Den nuvarande certifieringen är utvecklad med utgångspunkt från detta, men oberoende av arbetsmiljöverket.

En tredagars grundkurs (steg 1) ger goda möjligheter att arbeta vidare med metoden i verksamheten. Certifiering ger en unik, grundlig och övergripande formell kompetens till dem som önskar använda metoden kontinuerligt i sin yrkesutövning.

Läs mer om certifieringsutbildning i Faktaundersökning