Arbetsanpassning och tillgänglighet

Med tillgänglig arbetsmiljö menas att skapa tillgång till arbetsplatsen för alla, oavsett t.ex. allergier, hörselnedsättning eller rörelsehinder. Vidare kan arbetsgivaren behöva göra andra anpassningar i arbetsmiljön för att förebygga skador eller arbetssjukdomar.

Allergi

Det är viktigt att lokalerna har bra ventilation och är lättstädade. Det är oftast olämpligt med heltäckningsmattor. Vissa prydnadsväxter kan avge allergiframkallande ämnen eller dofter som kan ge problem. Parfymer kan ge problem och användningen bör regleras.

Hörselnedsättning

Undvik onödiga bakgrundsljud genom att använda ljuddämpande material. Ge möjlighet till eget rum vid behov. Ta upp frågan om hur era sammanträden kan organiseras, t ex genom talarlista så att folk inte pratar i munnen på varandra. Ge information via mejl. Ibland kan en teleslinga vara lämplig.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan innebära allt från tillfälliga problem till svårare sjukdomstillstånd. Vanliga symptom kan vara oro, ångest, och sömnsvårigheter. Koncentrationen och förmågan att planera kan påverkas.

Det är viktigt att det finns ett arbetsklimat som tillåter öppenhet om psykiska problem och att cheferna utbildar sig i frågan. Kortare arbetstid, avgränsade eller ändrade arbetsuppgifter och möjlighet att jobba i egen takt periodvis kan hjälpa.

Rörelsehinder

Anpassa lokalen och tänk på trösklar, dörröppningar och tillräckligt utrymme för rullstolar. Undvik mattor och ojämna golv. Ibland behövs ledstång. Orientera er om den mängd olika tekniska hjälpmedel som finns. Ta hjälp av Arbetsförmedlingen och hjälpmedelscentralen hos landstinget.

Missbruk

Alkohol- och drogmissbruk förekommer även på jobbet, och en påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk. Tecken att se upp med är bl.a. sämre arbetsinsats, ökad frånvaro eller ett ändrat beteende på något annat sätt.

Arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även gälla insatser vid missbruk. Ta fram ett handlingsprogram. Där bör en tydlig alkohol- och drogpolicy finnas med. Alna och Folkhälsomyndigheten kan ge vägledning.