Stress

Förutom hög arbetsbelastning kan problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen orsaka stress. Men hur ser man signalerna och hur hanterar man stress?

Exempel på förhållanden som kan ge upphov till stress

Oklara förväntningar på arbetsinsatser eller oklara befogenheter, hot- och våldsrisker, krävande klienter och anhöriga, problematiska IT-system, dåligt stöd från chefer och kollegor samt osäkra anställningsformer är påfrestningar som kan inverka negativt på hälsan och välbefinnandet. 

Signaler på stress

Övertidsarbete, hög arbetsintensitet under långa perioder, känsla av att inte räcka till, dålig motivation, psykosomatiska besvär som huvudvärk eller ont i magen, dåliga arbetsresultat, konflikter och samarbetsproblem.

Hälsofarliga arbetstider - vad gäller?

Ni måste framför allt uppmärksamma arbetstiderna om något av följande gäller på arbetsplatsen:
Skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass, långa arbetspass, mycket övertidsarbete eller förväntningar på att ständigt vara nåbar.

Enligt Arbetsmiljöverket måste arbetsgivarna ”särskilt uppmärksamma möjligheterna till återhämtning”, och hänvisar till arbetstidslagens gränser för hur många timmar arbetstagare som mest får arbeta och vilka viloperioder de minst ska ha.

Denna lag kräver bl.a. att arbetstagaren dels ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod, samt minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod.

Lagen kräver vidare att perioden 00-05 ska ingå i dygnsvilan. Grundregeln är alltså att nattarbete inte tillåts. Men samtidigt sägs det: ”Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5”. Nattarbetsförbudet är alltså något av en gummiparagraf.

Akut stressreaktion är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige

Människor är unika i sitt slag med en fantastisk hjärna som kan fatta komplexa beslut och långtgående slutsatser. Men myntets baksida är att vi människor behöver tid för återhämtning. Det är inte skadligt i sig att arbeta lite mer under en begränsad tidsperiod, men för att en god arbetsmiljö ska bibehållas krävs tid för reflektion samt tid för återhämtning och perioder när trycket inte alls är lika stort.

Från 2010 till 2014 skedde en ökning med 70 procent av antalet anmälda arbetssjukdom p.g.a. organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Stress var den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige 2015 och den vanligaste diagnosen var akut stressreaktion.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 kom en ny föreskrift som syftar till att stävja ohälsan på våra arbetsplatser, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den ger chefer och arbetsledare ett utökat att ansvar att arbeta förebyggande med och hantera ohälsosam arbetsbelastning, däribland stress. 

Utbildningstips: Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken