Diskriminering

Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Ett samlat grepp krävs

Regeringen har nyligen föreslagit en skärpning som innebär att arbetsgivarna aktivt ska förebygga och främja att diskriminering motverkas  och verka för lika rättigheter och möjligheter när det gäller alla diskrimineringsgrunder.

Man kan säga att lagen nu kommer att sätta press på arbetsgivarna att ta ett samlat grepp. Aktiva åtgärder måste sättas in för att inte bara åstadkomma ökad jämlikhet mellan kvinnor och män och för att motverka etnisk diskriminering. Det krävs nu att arbetsgivarna, i samverkan med facket, även gör arbetsplatsen attraktiv för äldre anställda, hbtq-personer och funktionsnedsatta.

Det får inte stanna vid vackra målsättningar. Situationen på arbetsplatsen ska undersökas varje år och åtgärder ska följas upp.

Kravet på lönekartläggningar skärps. De ska nu genomföras varje år istället för vart tredje år. Däremot ges arbetsgivarna ökat spelrum när det gäller hur arbetet mot ojämlikhet mellan kvinnor och män ska bedrivas. Kraven på skriftliga jämställdhetsplaner och handlingsplaner försvinner och ersätts med mer allmänt hållna krav på att åtgärder ska sättas in, dokumenteras och följas upp.

Etnisk tillhörighet vanligaste grunden

Många anmäler diskriminering, men det är svårt att vinna i domstol, visar DO:s genomgång av åren 2012-2014. Något fler män än kvinnor (52 respektive 44 procent år 2014) har anmält ärenden till DO.

Däremot är kvinnor oftare anmälare i de fall som DO går vidare med. Den vanligaste diskrimineringsgrunden är etnisk diskriminering, följd av funktionsnedsättning, ålder och kön. Knappt hälften av anmälningarna rör förhållanden i arbetslivet. Statistiken har sett liknande ut de senaste åren, men 2014 var första gången fler anmälde ålders- än könsdiskriminering.

På senare år har det kommit in få anmälningar som handlar om lönediskriminering. Ärendena har visat sig svåra att driva i domstol, både för DO och för fackförbunden. DO föreslår därför nya modeller och metoder för att komma åt diskriminerande lönesättning. Tillsynen av hur företagen sköter lönekartläggningar bör utökas. Ett mer systematiskt arbete för att uppmärksamma och åtgärda diskrimineringen bör igångsättas.

Så här bör arbetsplatserna gå tillväga