Arbetstider

Vi lever i ett 24-timmars samhälle där arbete pågår dygnet runt. Allt detta arbete regleras i arbetstidslagen.

I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur många timmar man får jobba per dygn, vecka eller år, om övertid och nattarbete, raster och pauser. Det finns en rad undantag som kan vara svåra att överblicka. Alla arbetstagare har till exempel rätt till 11 timmars sammanhängande vila under ett dygn, men det går att göra tillfälliga avvikelser. Till exempel kan arbetsgivaren ibland få göra det i samband med ett stort utbrott av smitta. Nattarbete är egentligen förbjudet mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Men Arbetsmiljöverket kan lämna dispens. Sjukvård, kollektivtrafik, processindustrier och hotell- och restaurang är exempel på det.

Schemaändringar, både när det gäller både ordinarie arbetstid och jourtid, ska meddelas minst två veckor i förväg. Men det finns oförutsedda händelser som gör att det kan tillåtas med kortare framförhållning. Genom kollektivavtal går det att träffa andra överenskommelser när det gäller arbetstid. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal gäller lagen. Görs det någon form av undantag från lagen är det extra viktigt att arbetsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Om en arbetsgivare bryter mot bestämmelserna, till exempel genom att låta någon arbeta natt utan tillstånd, kan Arbetsmiljöverket besluta om sanktionsavgifter. Arbetstidslagen bygger delvis på ett EU-direktiv.