Skyddsrond

Målet med en skyddsrond är att upptäcka arbetsmiljöbrister och risker och upprätta protokoll över dessa som sedan kan läggas till grund för åtgärder. Skyddsronden blir på så sätt en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som krävs av arbetsgivaren.

Det finns inget givet sätt att lägga upp en skyddsrond, den kan bygga på observationer av beteenden eller lokalernas tillstånd, men även intervjuer med anställda om svåra arbetsställningar, behov av lyfthjälpmedel eller bättre belysning osv. Skyddsombudet har rätt att medverka i skyddsronden, men den kan genomföras utan; ytterst är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar. Skaffa gärna en checklista för skyddsronder: både fackliga organisationer och samarbetsorgan har dem, bransch för bransch eller för speciella problemområden.

Utredningar och anmälan av arbetsskada

Förutom regelbundna undersökningar är det viktigt att vara uppmärksam på sjukdom, olycksfall och tillbud samt sjukskrivningar. Inträffar något som kan sättas i samband med arbetet, ska orsakerna utredas och åtgärdas.

Anmälan om arbetsskada ska alltid göras till Försäkringskassan, även om skadan inte har lett till sjukskrivning. Försäkringskassan har färdiga blanketter för detta.
Tillbud ska inte anmälas till Försäkringskassan utan uppgifterna om dem ska användas internt i företaget för det förebyggande arbetet.

Förutom att arbetsgivaren ska utreda händelserna och åtgärda orsakerna ska uppgifter om alla inträffade sjukdomar, olycksfall och allvarliga tillbud sammanställas årligen. Det är även viktigt att känna till antalet utsatta kvinnor respektive män när det gäller ohälsa, olyckor och tillbud.

Vid svårare personskada, dödsfall eller då flera har blivit skadade ska arbetsgivaren snarast anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Samma sak gäller för allvarliga tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Utbildningstips: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)