Skyddsombud

Det ska finnas ett skyddsombud (kan också kallas arbetsmiljöombud) på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Utser man flera skyddsombud ska det finnas ett huvudskyddsombud som samordnar verksamheten.

Detta ska skyddsombud göra

Med stöd i arbetsmiljölagen har skyddsombud t ex rätt att:

  • Delta i planering som berör arbetsmiljön, exempelvis ombyggnader och ändring av produktionen.
  • Medverka vid rehabilitering, vara stöd till kollegor. 
  • Se till att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och slå larm vid brister i arbetsmiljön. 

När en enskild arbetstagare tycker att det finns en brist i arbetsmiljön ska hon eller han först vända sig till sin närmaste arbetsledare. Om arbetsledaren inte gör någonting för att rätta till felet ska skyddsombudet kopplas in. Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret på en begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kontakta Arbetsmiljöverket

Skyddsombud har också rätt att:

  • Kräva beslut i arbetsmiljöfrågor
  • Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut
  • Få betald utbildning
  • Stoppa ett arbete

Den som hindrar ett skyddsombud kan tvingas betala skadestånd. Som fackligt förtroendevald skyddas man av förtroendemannalagen.

Om inget händer när brister påpekats

Registrering

Den som blir vald ska registreras som skyddsombud hos fack och arbetsgivare. Facken för register över sina skyddsombud. Skyddsombud har ett starkt rättsligt skydd och flera befogenheter.

Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud fungerar som en extern resurs för att stödja arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser där det inte finns skyddsombud, men där det arbetar minst en medlem från det fackförbund som utser det regionala skyddsombudet.

Skyddsombudet och facket

Det vanliga är att skyddsombuden utses genom facket, men ombudet har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde, oavsett om de är fackligt organiserade eller inte. Kommer olika fackliga organisationer överens om det kan ett skyddsombud från ett fack också företräda anställda som är medlemmar i andra fack. Om facklig organisation saknas kan skyddsombud utses av personalen.

Skyddskommitté

En skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser där mer än 50 personer jobbar regelbundet och ska bestå av arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud.

Utbildning

Du som skyddsombud har rätt till årlig kompetensutveckling

För dig som är ny som skyddsombud rekommenderar vi vår väl anpassade och mycket uppskattade utbildning Skyddsombudsrätt som hålls av Sveriges enda docent i arbetsmiljörätt, Maria Steinberg. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för uppdraget och förklarar tydligt ditt mandat och dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.

Hitta din utbildning här