Utveckla verksamheten med fokus på arbetsmiljö

Nyckeln till god verksamhetsutveckling är att arbeta med sin arbetsmiljö. En förutsättning för en väl fungerande organisation är att ha medarbetare som är friska, motiverade och kompetenta. Det påverkar produktivitet, kvalitet och kundbemötande positivt. I längden genererar detta vinster och vinsterna utgör förutsättningen för fortsatta investeringar i verksamheten. Att ständigt arbeta med sin arbetsmiljö innebär därför att utveckla hela sin verksamhet.

Ett led i att utveckla verksamheten är att både definiera och förbättra de processer som finns i verksamheten. Se även till att arbetsmiljöfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet följer med som ett naturligt inslag i detta. 

Arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet

I den dagliga verksamheten finns ett flertal sätt att utveckla denna med arbetsmiljöfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet i åtanke. Exempelvis går att lägga till arbetsmiljöfrågor som en fast punkt på dagordningen för personal- eller avdelningsmöten eller liknande.

Likaså har många verksamheter process- och systemstöd för att redovisa avvikelser i produktion eller för att hantera kundreklamationer. Här skulle till exempel både avvikelser och tillbud i arbetsmiljön kunna läggas till för att på så vis hanteras i samma system.

Har man redan befintliga processer som syftar till att förbättra kvalitet och produktivitet i verksamheten kan arbetsmiljöfrågorna lyftas fram och arbetas in även här.

Arbetsmiljöfrågor i det övergripande ledningsarbetet

Det är inte enbart i det dagliga arbetet som frågor om arbetsmiljö kan eller bör lyftas in, utan arbetsmiljöfrågorna kan även arbetas in i det övergripande ledningsarbetet. Exempelvis kan verksamhetens arbetsmiljöpolicy framställas, ändras och samordnas genom att ta hänsyn till företagets befintliga vision och övergripande verksamhetsmål.

Det går till exempel att utforma nyckeltal för arbetsmiljön vilka ska syfta till att tydliggöra verksamhetens mål, uppföljning och fortlöpande utvärdering av sin arbetsmiljö. Likaså kan arbetsmiljöfrågor hanteras i det övergripande ledningsarbetet genom att samordna företagets budgetarbete med de resultat som kommer av verksamhetens systematiska riskhantering och medföljande kostnader för åtgärder.