Arbetsmiljöpolicy

En arbetsmiljöpolicy ska finnas på varje arbetsplats. Det är en förklaring av hur ni inom organisationen vill att arbetsmiljön ska vara. I arbetsmiljöpolicyn ska det framgå hur ni vill att arbetsförhållandena ska se ut på sikt och helst ska ni diskutera fram den gemensamt på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöpolicy – detta gäller

Den går alltså längre än en arbetsmiljöplan, som tar upp vilka åtgärder som närmast krävs för att förbättra arbetsmiljön, d v s vilka insatser som ska göras med utgångspunkt från hur arbetsmiljön ser i nuläget. Arbetsmiljöpolicyn uttrycker alltså värderingar och ett mål, och ska vara så tydlig och konkret att den går att använda i arbetet med arbetsmiljön, t ex hjälpa chefer på olika nivå att hantera arbetsmiljön.

Att utforma en arbetsmiljöpolicy är, till att börja med, en del av det systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) som arbetsmiljölagen kräver, men blir, sedan den formulerats, ett styrhjälp för SAM.
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att en sådan policy har utformats. Vad som kommer att ingå är i hög grad en fråga om vilka slags verksamheter som förekommer inom organisationen. Om organisationen – företaget, förvaltningen – har fler än tio arbetstagare ska den vara skriftlig.

Måste vara konkret

Om arbetsmiljöpolicy saknas ska en sådan utarbetas. Och även om en sådan finns kanske den inte är tillräckligt tydlig för att Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av arbetsmiljölagen, ska godkänna den vid en inspektion. Det gäller att utforma den så att den konkret beskriver vad ni vill uppnå med SAM! Det bör stå mål som är mätbara, se nedan.

Så här kan en enkel arbetsmiljöpolicy se ut

”Vårt företag uppfyller alla gällande regler och partsöverenskommelser för arbetsmiljön, och strävar efter att göra det med god marginal. Vi har anammat försiktighetsprincipen: vi tar det säkra före det osäkra när det är oklart vilka risker en aktivitet rymmer. Vi ser skyddsombuden som en tillgång för företaget. Vår organisation ger utrymme för engagemang och kunskapsutveckling och är lyhörd både för kritik och förslag från alla anställda. Inför förändringar i företaget är vi noga med att analysera om de också innebär nackdelar för någon eller några av våra anställda, och hur i så fall dessa kan undvikas. Vårt företag är positivt till friskvård på arbetstid”.

Mätbara arbetsmiljömål

Helst ska målen vara mätbara. Detta är lätt om det gäller buller eller luftföroreningar eller tunga lyft, där det finns gränsvärden; då kan marginalen till gränsvärdet anges. Till exempel att bullernivån ska reduceras till 20 procent under de gränsvärden för buller som gäller.

Det är viktigt att det finns en genuin avsikt bakom de här vackra orden, att de är trovärdiga i de anställdas och i omvärldens öron, och att handlingar eller situationer i företaget kan visas vara förenliga med eller strida mot policyn. Det händer att en eller annan, som medverkat i formuleringen av en policy, tyckt att ”den låter bra”, men inte satt sig in tillräckligt i den djupare innebörden. Då blir policyn ändå en kraft för dem som menat vad de låtit teckna ned i den.

Följande områden kan vara lämpliga att ha med i en arbetsmiljöpolicy

1. Uppfyllande av krav i lag och föreskrifter och i avtal, och följande av branschnormer (där sådana finns)
2. Eventuell företagshälsovård, och inriktningen av denna (förebyggande eller sjuk- och friskvård)
3. Ledningens och chefers ansvar för arbetsmiljön
4. Skyddsombuds och andra anställdas roll i arbetsmiljöarbetet
5. Hur samarbetet går till i arbetsmiljöfrågor, reguljärt och när omständigheterna påkallar det
6. Vilka egenskaper i arbetsuppgifterna man vill åstadkomma (autonomi, samarbete, omväxling, utmaning, kunskaps- och färdighetsutvecklande problemlösning etc.
7. Hjälpsamhet, ordningsamhet och försiktighet som en del av riskminimeringen
8. Hur trivsel, god stämning, ömsesidig uppskattning, engagemang, motivation skapas eller gynnas
9. Vad som gäller vid rehabilitering

Det här är områden som kan gälla alla eller i vart fall de flesta organisationer. Sedan tillkommer områden som är specifika för just er organisation. Det kan gälla arbete på obekväm arbetstid, ensamarbete, arbete i extrema klimat (som i smältverk eller kylda livsmedelslokaler), arbete i trafik et c. På alla dessa områden kan man ställa upp mål som är realistiska – och samtidigt ett etappmål mot en ännu bättre, eller idealisk, arbetsmiljö.