Arbetsmiljö för nybörjare

Arbetsmiljö är allt på jobbet, alltifrån arbetsredskap och maskiner, luft, ljud och ljus till stress, trivsel och arbetsorganisation. Det finns mycket som är viktigt att känna till för att kunna jobba för en god arbetsmiljö för sig själv och andra.

Arbetsmiljöansvar

Det finns lagar och regler som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar, oavsett ålder och anställningsform, påverkas av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller få precisa regler och beskriver bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren, har.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. Den anställda är skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks. Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant och företrädare i frågor som rör arbetsmiljön och utses av den lokala fackliga organisationen. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö är:

 1. Bra stämning
 2. Bra chefer
 3. Får lära nytt
 4. Nöjd med sin arbetsinsats
 5. Tydliga mål
 6. Jobb och fritid går att förena
 7. Inflytande
 8. Bra fysisk miljö
 9. Jämställdhet och mångfald
 10. Koll på stress
 11. Låg frånvaro
 12. Högt i tak

Alla arbetsplatser ska ha ett pågående arbete för bra arbetsmiljö, (se systematiskt arbetsmiljöarbete). Målet ska vara att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. 
Viktiga aktörer är chefer, skyddsombud och företagshälsovården och för att lyckas är det viktigt att ha bra kunskaper.

 

Generellt kan sägas att bra arbetsmiljö kännetecknas av:

– Att uppleva trivsel, samvaro, vänskap
– Att kunna påverka och planera sitt eget arbete
– Att få möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
– Att kommunikationen är öppen och tydlig
– Att man respekterar varandra
– Att få variation för kropp och själ
– Att få feedback på det man gör och uppmuntras att förbättra
– Att ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress
– Att risken för ohälsa och skador på grund av arbetet är liten
– Att kunna känna trygghet
– Att veta när man har gjort ett bra jobb
– Att veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har
– Att få göra fel
– Att få hjälp och stöd

Tecken på dålig arbetsmiljö är:

När du tex. tycker att jobbet är alldeles för stressigt, att det luktar konstigt i lokalerna, att det saknas skydd på maskiner, att skyddsutrustning saknas, att någon blir mobbad, det bullrar för mycket o.s.v. – kort sagt: det finns brister i arbetsmiljön.

Vad gör man när arbetsmiljön är dålig?

Tala med skyddsombudet/arbetsmiljöombudet och be hen ta upp frågan. Du kan också tala med närmsta chef. Om skyddsombud saknas och chefen inte lyssnar, vänd dig till ditt fack eller ring Arbetsmiljöverkets svarstjänst för råd.

Grundläggande arbetsmiljökunskaper för alla

För att du ska få baskunskaper om arbetsmiljöområdet, vilka lagar och regler som gäller och vilket ansvar som ligger på vem rekommenderar vi dig att starta med någon av våra breda och grundläggande arbetsmiljöutbildningar Bättre arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Grundläggande utbildning för dig som skyddsombud/arbetsmiljöombud

Här rekommenderar vi vår väl anpassade och mycket uppskattade utbildning Skyddsombudsrätt. Utbildningen ger en grundläggande och djupgående förståelse för uppdraget och förklarar tydligt ditt mandat och dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för dig som chef

Digital grundläggande arbetsmiljöutbildning för dig som chef. Här får du snabbt och enkelt de nödvändiga kunskaperna för att förstå arbetsmiljölagens krav på ditt arbetsmiljöarbete och hur du uppfyller kraven.