Kemikaliearbeten

Stora framsteg har gjorts i arbetet med att begränsa de kemiska riskerna i arbetslivet. Men paradoxalt nog har kunskaperna om dessa risker blivit sämre. Här är fem bra punkter för att hantera kemiska risker.

Undersök och gör en riskbedömning

Gå igenom alla kemiska ämnen som finns på arbetsplatsen. Gör en förteckning och ta reda på hur farliga ämnena är. Kontrollera reglerna för användning och identifiera situationer i verksamheten som innebär risker.

I riskbedömningen ska ingå en undersökning av när och hur mycket människor exponeras. Vid behov ska luftmätningar göras. Möjliga kemiska reaktioner med material och andra ämnen ska kartläggas, liksom omständigheter i arbetet som kan öka risken.

Förebygg riskerna

Undersökningen ska leda till konkreta åtgärder för att förebygga riskerna. Först och främst ska rätt kemiska produkter väljas. Det ska handla om kemikalier som innebär minsta möjliga risk. Mängden kemikalier på arbetsplatsen ska begränsas till vad som är nödvändigt.

Arbetsmetoder och utrustning ska minimera riskerna. När användning av farliga kemikalier inte går att undvika ska helst slutna system med fjärrmanövrering användas. När detta inte är möjligt ska rätt skydd användas. Ventilation och andra tekniska åtgärder för att minska riskerna ska vara i bruk och kontrolleras regelbundet.

Informera personalen

Det är naturligtvis oerhört viktigt att personalen vet vilka kemikalier man arbetar med och hur de ska hanteras. Informationen är som allra viktigast vid nyanställning, byte av arbetsuppgifter och när nya kemiska ämnen börjar användas. Arbetstagarna bör således bl.a. känna till vilka symboler för märkning av kemikalier som finns, vilka arbetsmoment som är särskilt riskabla och vilken personlig skyddsutrustning som ska användas.

Förteckningar över de kemiska riskkällorna ska finnas tillgängliga, liksom säkerhetsdatablad, rapporter från luftmätningar och dokumentation från undersökningar och riskbedömningar.

Upprätta instruktioner och rutiner

När det finns risk för att ett kemiskt ämne kan orsaka skada ska arbetsgivaren fastställa instruktioner för hur arbetet ska göras när ämnet används. Rutiner för riskbedömningar, inköp, förvaring, städning och avfallshantering ska också läggas fast. Instruktioner och rutiner ska dokumenteras och finnas lätt tillgängliga på arbetsplatsen.

Använd rätt personlig skyddsutrustning

När det krävs andningsskydd, stänkskydd, handskar och annan skyddsutrustning ska en noggrann bedömning göras av vilken sorts skydd som köps in. Den ska passa individen och vara avsedd för just de ämnen som hanteras.

Personalen ska utbildas i hur skyddsutrustningen används. Kontrollera utrustningen regelbundet och byt t.ex filter och handskar i god tid.