Riskbedömning

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som ansvarar för att regelbundet undersöka och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och likaså bör den leda till åtgärdsförslag – detta för att helt få bort eller minska riskerna som upptäcks. Om riskerna inte kan åtgärdas omedelbart ska det skrivas upp i en handlingsplan. Åtgärder som tagits ska sedermera kontrolleras för att säkerställa att de blev bra.

En riskbedömning kan med andra ord beskrivas som en process vilken kan delas in i fyra steg: undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera. Detta ska genomföras regelbundet tillsammans av arbetsgivare och anställda eller av arbetsgivare och fackliga representanter. Detta lägger grund för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Så genomför du riskbedömning i fyra steg:

  1. Undersök – börja med att samla in information och identifiera potentiella risker.
  2. Riskbedöm – värdera de risker som hittats utifrån hur allvarliga de är.
  3. Åtgärda – kom fram till åtgärdsförslag och värdera vilken effekt dessa skulle ha samt skapa en handlingsplan och genomför planerade åtgärder.
  4. Kontrollera – säkerställ att åtgärder har tagits och utvärdera huruvida dessa gett önskad effekt.

Undersök både fysiska och psykosociala förhållanden

Vid en riskbedömning ska både fysiska och psykosociala förhållanden undersökas. Inom ramen för fysisk arbetsmiljö ingår bland annat buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker. Denna del av arbetsmiljön undersöks även genom skyddsronder.

Inom den psykosociala arbetsmiljön finns däremot saker vi påverkas av på arbetsplatsen såsom stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll. Denna del av arbetsmiljön undersöks under exempelvis medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar eller genom enkätundersökningar för alla anställda.

Samspelet på arbetsplatsen

Ofta anges den mänskliga faktorn som orsak till en olycka eller när någon blir sjuk. När något sådant inträffar är den bakomliggande orsaken dock snarare en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. I en riskbedömning är det därför viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan människa, teknik och organisation på arbetsplatsen eftersom att dessa i kombination påverkar oss både fysiskt, psykiskt som socialt.