Arbetsmiljölagen i byggbranschen - det ställs särskilda krav

Detta kräver arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen slår fast att den som ansvarar för ett byggprojekt ska utse två byggarbetsmiljösamordnare. Dels BAS-P för planering och projektering, dels BAS-U för utförandefasen, alltså själva bygget. BAS-P ska ta fram en arbetsmiljöplan och identifiera de risker som går att förutse. Säg att byggnaden ska ha stora fönsterpartier. Då ska det anges hur de ska monteras och vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Det är inget som ska lösas på plats. BAS-P ska också arbeta för att det inte byggs in risker i onödan. I BAS-P:s uppgifter ingår att planera själva arbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Finns det tillräckligt med lyftkranar? Vilka arbetsmetoder ska användas? Vilken bemanning krävs? Finns det fästen för takräcken inritade? Är hållfasthetsberäkningarna korrekta? Vilka farliga ämnen kan komma att användas? Allting, stort som smått, som går att förutse ska planeras.

Byggherrens ansvar och skyldigheter

Skyldighet att utse byggarbetsmiljösamordnare

Byggherren är enligt 3 kap 6 § arbetsmiljölagen skyldig att utse dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U).

Byggarbetsmiljösamordnare ska utses för alla byggnads- och anläggningsarbeten oavsett komplexitet och storlek.

Byggherrens arbetsmiljöansvar kvarstår tills hen har utsett en namngiven fysisk person som byggarbetsmiljösamordnare. Denna person kan vara en enskild person eller ett företag som då tar över ansvaret att utse en byggarbetsmiljösamordnare.

Byggherren ska kunna visa att byggarbetsmiljösamordnare har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet. Detta gäller även om byggherren utsett sig själv till byggarbetsmiljösamordnare.

Back-up ansvar

Byggherren har alltid så kallat back-up ansvar vilket innebär att Arbetsmiljöverket kan rikta krav mot såväl Byggherren som byggarbetsmiljösamordnaren om brister konstateras i utförandet av byggarbetsmiljösamordnarens uppgifter. Därför bör byggherren kunna styrka att byggarbetsmiljösamordnare utsetts. Detta kan lämpligen ske genom anteckning i byggmötesprotokoll eller genom föreskrift i de administrativa föreskrifterna för projektet.

Ansvarsfrihet för byggherren

För att byggherren ska befrias från detta ansvar krävs ett skriftligt avtal som intygar att  en fristående uppdragstagare har övertagit ansvaret i enlighet med 3 kap 7 c § arbetsmiljölagen.

Byggarbetsmiljösamordnare

Vilket ansvar har BAS-P?

 • Samordna planeringen och projekteringen med övriga intressenter i syfte att få en säker arbetsmiljö.
 • Delta i planeringen och i ledningen av projekteringen.
 • Vid behov upprätta eller låta upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras.
 • Utarbeta slutdokumentation som beskriver objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts upprättas i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid arbete med drift, underhåll, reparationer, ändring och rivning av objektet.

 Vilket ansvar har BAS-U?

 • Samordnar arbetena ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Anpassa eventuell arbetsmiljöplan till hur arbetena verkligen utförs.
 • Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig och följa upp att arbetsmiljöplanen följs.
 • Gemensamma skyddsanordningar.
 • Kontroller av besiktningspliktiga maskiner.
 • Att det finns personalutrymmen.

Utbildningskrav för byggarbetsmiljösamordnare

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap

Föreskrifter som ska ingå i utbildningen

 • Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3
 • SAM-föreskriften
 • Ergonomiföreskriften
 • Arbetsplatsens utformning
 • Stegar och arbetsbockar, ställningar
 • Asbest
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Besiktning av lyftanordningar m.m., användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Maskinföreskrifterna, användning av arbetsutrustning, bultpistoler, spikpistoler
 • Buller och vibrationer

 I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns mer utförlig information om lämplig utbildning för en BAS-P, BAS-U.  

 

Länk till Arbetsmiljöverket