Myndigheter och organisationer

Arbetsmiljöverket är den centrala myndigheten för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor men många andra myndigheter och organisationer har också uppgifter som rör arbetsmiljö och arbetslivsfrågorna. Här hittar du en sammanställning över dem.

Arbetsmiljöverket

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Arbetsmiljöverket skriver regler för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.
På webbplatsen www.av.se finns lagar, föreskrifter och litteratur och det går att ställa frågor.

Arbetsmiljöverket
Box 9082 
171 09 Solna
Telefon: 010-730 90 00
www.av.se

Besöksadress:
Svetsarvägen 12, 2 trappor
171 41 Solna

Jourtelefon: 08-737 15 55
Öppet: varje helgfri vardag 16.30-08.00 samt lördagar och söndagar

Jourtelefonen är öppen efter kontorstid och du kan använda den om ditt ärende gäller allvarliga olyckor, allvarliga tillbud, dödsfall eller skyddsombudsstopp.

AFA Försäkring

Gemensam organisation för tre försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringar vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall.

Afa Försäkring
106 27 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18
Tfn: 08-696 40 00
E-post: se www.afaforsakring.se
www.afaforsakring.se

Alna Sverige AB

Arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor. Expert på skadligt bruk.

Box 10111, 100 55 Stockholm
Besöksadress: Kungstensgatan 38, 4 tr,
Tfn: 0771-29 08 00
E-post: info@alna.se
www.alna.se

Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarar för arbetsmarknadspolitik och arbetslivspolitik, med bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö. Ansvarar även för nyanlända flyktingars etablering

Besöksadress: Fredsgatan 8
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Arbetsmiljöforum

Opartisk organisation för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor. Utbildningar, konferenser, konsulttjänster, nätverk, arbetsmiljöinformation mm. Ger ut tidningen Du&jobbet.

Telefonvägen 30:1
Tfn: 08-442 46 00
E-post: info@arbetsmiljoforum.se
www.duochjobbet.se

Boverket

Central myndighet för samhällsplanering, byggande och förvaltning med ansvar för bl.a. hälsa och säkerhet enligt Plan- och bygglagen.

Box 534
371 23 KARLSKRONA
Besöksadress: Drottninggatan 18
Tfn: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
www.boverket.se

Centrum för arbets- och miljömedicin Region Stockholm

Arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

Post- och besöksadress
Solnavägen 4, plan 10
113 65 Stockholm
Tfn: 08-123 400 00
Epost: camm.slso@regionstockholm.se

www.camm.sll.se

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Box 4057
169 04 Solna 
Besöksadress: Råsundavägen 18, Solna
Tfn 08-120 20 700
E-post do@do.se
www.do.se

Elsäkerhetsverket

Ansvarig myndighet för elsäkerhet och EMC, elektromagnetisk kompatibilitet. Utarbetar föreskrifter, svarar för tillsyn av el-anläggningar och el-arbete. Produktkontroll.

Box 4
681 21 Kristinehamn
Tfn: 010 168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
www.elsakerhetsverket.se

Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige, EHSS

Intresseorganisation som verkar för att stärka ergonomins roll inom arbetsliv, forskning och samhälle.

E-post: info@ehss.se
www.ehss.se

Fackförbund i Sverige

De olika fackförbunden bedriver arbete för en god arbetsmiljö.

LO
105 53 Stockholm 
Besöksadress: Barnhusgatan 18,
Tfn: 08-796 25 00
E-post: info@lo.se
www.lo.se

TCO
114 94 Stockholm  
Besöksadress: Linnégatan 14
Tfn: 08-782 91 00  
E-post: info@tco.se
www.tco.se

FALF Forum för arbetslivsforskning

Mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige.

www.falf.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Initierar och finansierar på uppdrag av Socialdepartementet grundläggande forskning om arbetsmarknad, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Box 38084
100 64 Stockholm
Besöksadress: Ringvägen 100, Stockholm
Tfn: 08-775 40 70
E-post: forte@forte.se
www.forte.se

Försäkringskassan

Central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen. På lokal och regional nivå sköts verksamheten av länskontor.

103 51 STOCKHOLM
Besöksadress: Lm Ericssons väg 30 
Tfn: för privatpersoner: 0771 524 524
för arbetsgivare och partner: 0771 17 90 00

E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se
www.forsakringskassan.se

Funktionsrätt Sverige

Intressepolitisk paraplyorganisation med 49 medlemsförbund. Verkar för visionen ett samhälle för alla.

Postadress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Landsvägen 50 A
tel: 08-546 404 00

https://funktionsratt.se/

ILO

FN:s organisation för arbetslivsfrågor
www.ilo.org

ISM Institutet för Stressmedicin Västra Götalandregionen

Bedriver forskning och bidrar till kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom områdena stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Besöksadress:
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg
Tfn: 010 - 441 00 00
E-post: stressmedicin@vgregion.se

www.vgregion.se/ov/ism/

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet.

Tfn: 010 788 65 00
E-post: info@ivl.se
www.ivl.se

Kemikalieinspektionen (KemI)

Central tillsynsmyndighet för kemikaliekontroll

Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Besöksadress: Esplanaden 3A
Tfn: 08-519 411 00
E-post: kemi@kemi.se
www.kemi.se

Miljödepartementet

Ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap

En statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv.

info@mynak.se
tnf: 026-14 84 00
www.mynak.se

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

651 81 KARLSTAD
Tfn: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

Organisation mot mobbning (OMM)

Förening som verkar för att identifiera, kartlägga och eliminera mobbning i arbetslivet.

www.o-m-m.se

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet.  

www.partsradet.se

Prevent

Arbetar på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Litteratur, utbildningar, branschprojekt, ger ut tidningen Arbetsliv.

Box 20133
104 60 STOCKHOLM
Södermalmsallén 36
118 28 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 02 00 
E-post: kundservice@prevent.se
www.prevent.se

Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

www.fysioterapeuterna.se

SAMS Sveriges arbetsmiljöspecialister

Nätverk och intresseförening för arbetsmiljöspecialister.

E-post: ordforande@samssverige.se

https://samssverige.se/

Stressforskningsinstitutet

Nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa.

Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Frescati Hagväg 16 A
Tfn: 08-16 20 00
E-post: info@stressforskning.su.se
www.stressforskning.su.se

Strålsäkerhetsmyndigheten

Arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

171 16 STOCKHOLM
Besöksadress: Solna Strandväg 96
Tfn: 08-799 40 00
E-post: registrator@ssm.se
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening

Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening är en förening för yrkesverksamma yrkes- och miljöhygieniker. De verkar för att upprätthålla och höja kompetensen inom yrkesområdet.

www.symf.nu

Svenska ESF-rådet

Myndighet som arbetar med Europeiska socialfondens program i Sverige för att stärka individens ställning i arbetslivet och därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.

Tfn: 020-33 33 90
E-post: esf@esf.se
www.esf.se

Svenskt Näringsliv

Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

114 82 Stockholm 
Besöksadress: Storgatan 19 
Tfn 08-553 430 00
www.svensktnaringsliv.se

Sveriges företagshälsor

Branschorganisation för företagshälsovården.

Box 55545
104 02 STOCKHOLM
Besöksadress: Sturegatan 11
Tfn: 08-762 67 46
E-post: info@foretagshalsor.se
www.foretagshalsor.se

Sveriges HR-förening

Arbetar för att utveckla och stärka kompetensområdet human resource management.

Box 6037
102 31 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr
E-post: info@sverigeshrforening.se

https://hrforeningen.se/

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll)

Ackrediterar (kompetensprövar) de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

Box 878
501 15 BORÅS
Besöksadress: Österlånggatan 5
Tfn: 0771 99 09 00
E-post: registrator@swedac.se
www.swedac.se

Swedish Standards Institute (SIS)

Organisation som arbetar med standarder, både med att ta fram och att sprida kunskap om dem. 

Box 45443
104 31 Stockholm
Besöksadress: Solnavägen 1E, Stockholm
Tfn: 08-555 520 00
E-post: info@sis.se
www.sis.se

Tillväxtverket

Arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. 

Tfn: 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA

Utbildning och arbetsmiljö i transportbranschen

Sundbybergsvägen 1
Box 1826
171 26 Solna
Tfn: 08-734 52 00
E-post: info@tya.se
www.tya.se

Transportstyrelsen

Har tillsyn av säkerheten och arbetsmiljön på fartyg.

www.transportstyrelsen.se

Vinnova, Verket för innovationssystem

Ska främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning.

101 58 STOCKHOLM
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56
Tfn: 08-473 30 00
E-post: vinnova@vinnova.se
www.vinnova.se

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. 

Här finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Tfn: 08-641 22 50
www.suntarbetsliv.se