Instrument för tillsyn och sanktioner

Arbetsmiljöverket har olika instrument mot den som har brustit i sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen eller gällande föreskrifter. Läs mer om dem här.

Föreläggande eller förbud kan meddelas av Arbetsmiljöverket mot den som har brustit i sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen eller gällande föreskrifter. De kan också användas för att få fram upplysningar och undersökningar och kan förenas med vite.
Åläggande om varningsinformation eller återkallelse kan användas av Arbetsmiljöverket mot leverantörer.
Endast fysiska personer kan dömas för arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken. Juridisk person kan dömas till företagsbot.

Företagsbot

Företagsbot är en sanktion med straffande funktion, men utan att vara ett straff, som kan påföras juridisk person. Möjligheten att ålägga företagsbot har utökats och kan i praktiken användas vid alla
typer av arbetsmiljöbrott. Syftet är att företagsbot ska vara ett effektivt komplement till chefens personliga straffansvar vid just arbetsmiljöbrott.