Föreskrifter (AFS:ar)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fyller ramlagen, Arbetsmiljölagen, med detaljerade regleringar. Dessa innehåller tvingande paragrafer samt allmänna råd, som är rekommendationer och ger vägledning.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Föreskrifterna kan vara skrivna för en viss bransch eller ett visst område – det kan till exempel gälla hantering av ett visst ämne eller hur maskiner och annan utrustning ska vara utformade. Föreskrifterna meddelas av Arbetsmiljöverket i dess författningssamling(AFS). 

De viktigaste föreskrifterna

Nedanstående lista på generella föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller i princip alla arbetsgivare och blir därmed en förteckning över de viktigaste reglerna. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Buller (AFS 2005:16)

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. De kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning och riskbedömning.

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Föreskrifterna ställer bland annat krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden samt bildskärmsarbetets organisering. I föreskrifterna ingår EU:s minimikrav för bildskärmsarbete.

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), föreskrifter

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43

Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter 

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen. Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) gäller från och med den 1 juni 2016 och och ersätter (AFS 2011:18).

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Maskiner (AFS 2008:3)

Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrift

Användning av truckar (AFS 2006:5)

Föreskrifterna gäller användning av truckar och deras utbytbara utrustning. De gäller även andra mobila maskiner med lyftaggregat på plana underlag och annat ändamål än byggnads- och anläggningsarbete.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Ensamarbete (AFS 1982:3)

Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §).

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter