Arbetsmiljöombud

På alla arbetsplatser som har fler än fem personer anställda ska det finnas ett arbetsmiljöombud (något som även kallas skyddsombud). På arbetsplatser där det finns flera arbetsmiljöombud ska ett huvudarbetsmiljöombud finnas och dennes uppgift är att samordna arbetsmiljöombudens verksamhet. Detta är ombudets rättigheter, skyldigheter och befogenheter samt utbildningsmöjligheter:

Vad ett arbetsmiljöombud ska göra

När en enskild anställd anser att det finns en brist i arbetsmiljön ska denne först vända sig till sin närmaste chef. Om chefen eller arbetsledaren inte åtgärdar felet ska arbetsmiljöombudet kopplas in. Arbetsmiljöombudet gör tillsammans med den anställde en begäran om förändring av det arbetsmiljöproblem som uppdagats. Om ombudet inte är nöjd med svaret på denna, eller kanske inte ens får ett svar, ska Arbetsmiljöverket kontaktas.

Vad kan man göra om inget händer när brister påpekats

Det går även bra att som både anställd och arbetsmiljöombud kontakta Arbetsmiljöverket vid frågor och funderingar kring arbetsmiljö i stort.

Ett arbetsmiljöombud har, med stöd av arbetsmiljölagen, rätt att:

  • Delta i all planering som berör arbetsmiljön på arbetsplatsen, till exempel omorganisationer, ombyggnader och vid ändringar av produktionen med mera.
  • Vara stöd till kollegor och medverka vid rehabilitering.
  • Slå larm vid brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen och se till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs.

Arbetsmiljöombudets befogenheter:

  • Få betald utbildning
  • Stoppa ett arbete (Skyddsombudsstopp, AML kap 6 § 7)
  • Ta del av alla handlingar rörande arbetsmiljön
  • Kräva beslut i arbetsmiljöfrågor
  • Överklaga Arbetsmiljöverkets beslut

Registrering av arbetsmiljöombud

Personen som väljs till arbetsmiljöombud ska registreras hos både fack och arbetsgivare. Detta eftersom att det dels är krav på att arbetsmiljöombud ska finnas på arbetsplatser med fler än fem anställda och för att facken för register över sina arbetsmiljöombud och skyddsombud. Som arbetsmiljöombud, eller skyddsombud, har man ett starkt rättsligt skydd och flera befogenheter. Ett fackligt förtroendevald skyddas av förtroendemannalagen och den som hindrar ett arbetsmiljöombud i sitt arbete kan därför tvingas att betala skadestånd

Regionala arbetsmiljöombud

De regionala arbetsmiljöombuden fungerar som en extern resurs för arbetsplatser där det inte finns arbetsmiljöombud, men där det arbetar minst en medlem från samma fackförbund det regionala arbetsmiljöombudet arbetar för. Det regionala arbetsmiljöombudet är till för att stödja arbetsmiljöarbetet externt.

Arbetsmiljöombudet och facket

Arbetsmiljöombud utses vanligtvis genom facket, men har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde oavsett om arbetstagarna är fackligt organiserade eller inte. Ett arbetsmiljöombud kan även företräda medlemmar från olika fackliga organisationer på samma arbetsplats, förutsatt att facken kommer överens om detta. På arbetsplatser där en facklig organisation saknas ska arbetsmiljöombud utses av medarbetarna.

Skyddskommitté

På arbetsplatser där fler än 50 personer arbetar ska en skyddskommitté finnas. Denna ska bestå av arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett arbetsmiljöombud.

Utbildning för arbetsmiljöombud

Viktigt att veta för dig som arbetsmiljöombud är att du har rätt till årlig kompetensutveckling, och kostnaderna för denna ska din arbetsgivare stå för.

Hitta din utbildning här

Grundutbildning

Du som är ny som arbetsmiljöombud bör gå en grundutbildning. Vi rekommenderar dig att gå vår anpassade utbildning Skyddsombudsrätt som hålls av Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt. Denna utbildning ger dig en grundläggande förståelse för ditt uppdrag och förklarar tydligt ditt mandat som arbetsmiljöombud. Utbildningen preciserar även dina rättigheter och skyldigheter som arbetsmiljöombud eller skyddsombud.

Grundutbildning för arbetsmiljöombud och skyddsombud