Maskiner

Bultpistol, cirkelsåg och motorsåg är de farligaste handhållna maskinerna. De orsakar de allvarligaste olyckorna, enligt en undersökning från Arbetsmiljöverket. Flest olyckor orsakar slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistol.

Det är fingrar och händer som ofta skadas av maskinerna. Drygt 1 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro anmäls per år, på grund av handhållna maskiner. Två av tre är så allvarliga att de orsakar frånvaro från jobbet mer än tre dagar. Studien ska ligga till grund för kommande granskningar av säkerhet och CE-märkning hos olika maskiner samt inspektioner på varuhus som säljer dem.

Ungdomar under 25 år har en påtagligt högre risk att skadas av maskiner. Och de flesta skador ger men för livet. Det framgår av en ny rapport från AFA Försäkring, som bygger på uppgifter om arbetsskador i Sverige.

Enligt rapporten inträffade 13 526 allvarliga olycksfall på arbetsplatser inom industrin, bygg- och anläggning under åren 2008-2012. Var fjärde svår arbetsolycka i dessa branscher inträffade vid kontakt med maskiner, verktyg eller lyftanordningar.

Maskinskador orsakas oftast av att arbetstagaren fastnar i en maskin med en hand eller flera fingrar. Följderna blir allvarliga: fyra av fem skador som orsakas av maskiner leder till medicinsk invaliditet. Vanligast är skador på händer och fingrar. Drygt 500 allvarliga fingerskador inträffar varje år, varav 77 leder till amputationer.

I åldersgruppen 16-25 år är risken som störst. Det gäller alla yrkesgrupper. Men främst inom metallhantverk, bland reparatörer och processoperatörer. Där löper de unga männen 80 procent högre risk att skadas än genomsnittet i yrket. I bygg- och anläggningssektorn har dock även den äldsta åldersgruppen en överrisk.

Identifiera riskmoment, utbilda användarna, använd personlig skyddsutrustning och byt arbetsmetod när så är möjligt.