Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås".

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

Centralt är tre aspekter: undersöka, genomföra och följa upp, dvs: undersök vilka risker ni har t ex genom en skyddsrond när arbetsledare och skyddsombud pratar med alla och frågar hur läget är osv, gör en plan för hur upptäckta risker ska åtgärdas, vem som är ansvarig etc. och följ efter en tid upp att det som beslutats också har genomförts – och om resultatet blev som tänkt. På en större arbetsplats gör man minst en årlig uppföljning.

Ett nyckelbegrepp i arbetsmiljölagen är samverkan, dvs. arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att förbättra arbetsmiljön. Alla företag med anställd personal ska ha en arbetsmiljöpolicy, som visar vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag.

För företag med fler än nio anställda krävs skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning.

En bra introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket:

 

Utbildningstips: Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Viktiga punkter i det systematiska arbetet

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ger stor frihet och utrymme för anpassning till hur den egna verksamheten är uppbyggd.

Systematiken följer det välkända mönstret:
✔ planera
✔ undersök
✔ genomför
✔ följ upp

 Ladda ner: Checklista för årlig genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1)

Hållpunkter

För att man ska kunna arbeta dels förebyggande, dels utvecklande med arbetsmiljön krävs enligt föreskrifterna vissa mer eller mindre formella ”hållpunkter” för att upprätthålla systematiken. För att uppfylla dess intentioner och åstadkomma en god arbetsmiljö används följande metoder och verktyg:

✔ arbetsmiljöpolicy
✔ rutiner
✔ undersökningsmetoder
✔ delegering/uppgiftsfördelning
✔ kartläggning av brister i arbetsmiljön
✔ handlingsplaner
✔ dokumentation
✔ uppföljning

Viktigt att komma ihåg om handlingsplaner

✔ Ska innehålla åtgärder som inte kan  genomföras genast.
✔ Ska ange vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart.
✔ Kan sammanföras med andra verksamhetsplaner.
✔ Resultatet av åtgärderna ska kontrolleras.
✔ Kan innehålla långsiktiga mål för arbetsmiljöarbetet.
✔ Ska alltid vara dokumenterade.

Alla måste ha följande dokumenterat

Detta är minimikraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete:
✔ riskbedömningar
✔ handlingsplaner
✔ skriftliga instruktioner för allvarliga risker

För företag med fler än nio anställda ska dessutom följande vara dokumenterat:
✔ arbetsmiljöpolicy
✔ rutiner
✔ uppgiftsfördelning
✔ uppföljning