Arbetsmiljöansvar

Det finns lagar och regler som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar, oavsett ålder och anställningsform, påverkas av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller få precisa regler och beskriver bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren, har.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. Den anställda är skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks. Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant och företrädare i frågor som rör arbetsmiljön och utses av den lokala fackliga organisationen. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Grundläggande arbetsmiljökunskaper för alla

För att du ska få baskunskaper om arbetsmiljöområdet, vilka lagar och regler som gäller och vilket ansvar som ligger på vem rekommenderar vi dig att starta med någon av våra breda och grundläggande arbetsmiljöutbildningar Bättre arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Grundläggande utbildning för dig som skyddsombud/arbetsmiljöombud

Här rekommenderar vi vår väl anpassade och mycket uppskattade utbildning Skyddsombudsrätt. Utbildningen ger en grundläggande och djupgående förståelse för uppdraget och förklarar tydligt ditt mandat och dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för dig som chef

Digital grundläggande arbetsmiljöutbildning för dig som chef. Här får du snabbt och enkelt de nödvändiga kunskaperna för att förstå arbetsmiljölagens krav på ditt arbetsmiljöarbete och hur du uppfyller kraven.