Hur vet vi då att våra kollegor och vår personal mår bra? Det får vi bara reda på om vi frågar, och enklaste sättet att få ärliga svar är genom att arbeta fortlöpande med AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det vill säga, att vi arbetar efter metoden att: undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall. Detta är något som fastställs i arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivare ska arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Annan lagstiftning att ta hänsyn till i arbetsmiljöarbetet är:
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 1982:3 Ensamarbete
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.

Information om frågeformuläret

Detta frågeformulär är anpassat för alla branscher och yrken samt syftar till att ta ett brett grepp om det psykosociala arbetsmiljöområdet.

Ladda ner Infoblad 
Ladda ner Frågeformulär om psykosocial arbetsmiljö

Så använder ni formuläret

På arbetsplatser av det större slaget, med väldigt många anställda, kan det vara lämpligt att bilda en särskild arbetsgrupp med syftet att planera och genomföra undersökningen. Denna grupp bör ha med företrädare för arbetsgivare och företrädare för arbetstagare i form av ett skyddsombud. Likaså på arbetsplatser där denna typ av undersökningar genomförs på avdelningsnivå bör du som chef planera in arbetet i samverkan med ett skyddsombud eller en arbetstagarrepresentant.

På mindre arbetsplatser med få anställda kan detta frågeformulär med fördel användas som ett diskussionsunderlag där man gemensamt väljer ut de frågor som man anser bör diskuteras för att sedan gemensamt enas om både svar och åtgärder.

Var tydliga med frågornas syfte

Se till att informera om syftet med denna undersökning och var tydlig med hur resultaten/svaren kommer att användas. Kom ihåg att frågeformuläret måste ske i förtroende med de som besvarar frågorna och att ni kommer få högre svarsfrekvens desto tydligare ni är.

För ett tillförlitligt resultat och för att få framgång i hela processen: låt arbetstagarna vara anonyma med sina svar för att få ärligast resultat.
Sammanställning av resultatet gör ni själva när alla frågeformulär samlats/skickats in.

Förmedla och följ upp resultatet

Något som inte ska glömmas är att förmedla resultatet av frågeundersökningen till alla berörda för att tillsammans diskutera resultatet och komma fram till varför resultatet blev som det blev.

· Prioritera åtgärder och se till att dessa är realistiska
· Skapa en handlingsplan och följ regelbundet upp denna i syfte att se att arbetet går framåt som planerat. OBS! Sätt hellre ett fåtal punkter i handlingsplanen och genomför dessa istället för att sätta flera orealistiska punkter som inte blir genomförda.
Använd med fördel detta frågeformulär som ett verktyg i ert fortsatta arbetsmiljöarbete och använd det regelbundet. På så vis kan ni jämföra resultat med tidigare undersökningar och sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tydligt och enkelt kunna följa upp dessa.

Tips och råd om hur ni i framtiden kan arbeta vidare med den psykosociala arbetsmiljön och mer därtill finns att läsa om på www.arbetsmiljöforum.se