Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en effektiv, hållbar och lönsam verksamhet. Arbetsmiljöarbete sträcker sig från att avvärja risker för liv och hälsa till att främja medarbetarnas personliga och professionella utveckling. Var på skalan du än behöver sätta in insatser så erbjuder vi kunskaperna du behöver!

Roll
Kontorsarbetare
Distansarbetare
Skyddsombud
HR, personal
Chefer
Plats
Stockholm
Göteborg
Malmö
Utbildningstyp
E-learning
Digital livekurs
Öppen utbildning
Kurs med högskolepoäng
Internutbildning
Skräddarsydd utbildning
Nivå
Bas
Medel
Specialiserande
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

Vad är arbetsmiljö? 

Arbetsmiljö är allt som påverkar dem som arbetar. Arbetsmiljö kan aldrig vara ett sidospår i en verksamhet eller tillfälligt projekt. Det är en naturlig del i all verksamhetsutveckling och ett centralt perspektiv i alla arbetsprocesser där människor är involverade. En verksamhet kan aldrig bli hållbart effektiv med en dålig arbetsmiljö. 

Man brukar skilja på fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Fysiska arbetsmiljöfaktorer är till exempel ventilation, ljud, ljus, kemikalier, maskiner och ergonomi. Psykosociala, eller organisatoriska och sociala, arbetsmiljöfaktorer är till exempel ledarskap, arbetsklimat och relationer, arbetsinnehåll och stress. 

Världshälsoorganisationen WHO har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: "Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen." 

Arbetsmiljö är alltså ett väldigt brett ämnesområde. Alla Arbetsmiljöforums utbildningar och kurser berör arbetsmiljö på något sätt. Vissa av dem handlar om det övergripande och om själva arbetsmiljöarbetet. Andra är mycket mer nischade och påverkar arbetsmiljön mer indirekt. 

Kurser om själva arbetsmiljöarbetet är t.ex. Bättre arbetsmiljö (BAM), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)Psykosocial skyddsrond, med flera. 

Arbetsmiljölagstiftning 

Arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Arbetsmiljölagen är en ramlag som tar upp grundläggande regler, ansvar och befogenheter och hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. AFSarna reglerar en mängd olika områden. Några är väldigt specifika och handlar om särskilda risker som tryckbärande behållare eller kemikalier. Andra är relevanta för hela arbetsmarknaden som Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). 

Arbetsmiljöverket är myndigheten som övervakar att arbetsmiljön på landets arbetsplatser uppfyller lagens krav. Arbetet utförs av arbetsmiljöinspektörer som kan göra både annonserade och oannonserade inspektioner av arbetsplatser. 

Arbetsmiljölagen anger bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar och arbetstagarna ska ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och medverka i förändringsarbete. Det är ett mål att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön 

Alla på en arbetsplats kan påverka arbetsmiljön i någon grad, och alla har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö och att medverka i arbetsmiljöarbetet. Men det är arbetsgivaren som har huvudansvaret. 

Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras till chefer och arbetsledare, men arbetsmiljöansvar kan inte avtalas bort.  

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt. Det innebär att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och åtgärda risker i arbetet. 

Kurser som tar upp arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är t.ex. Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering samt Arbetsmiljörätt. 

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud är arbetstagarnas representanter 

Arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöarbetet kallas skyddsombud eller arbetsmiljöombud och har vissa lagstadgade rättigheter och mandat. Dessa rättigheter innefattar bland annat rätt att få den utbildning som behövs för uppdraget. Dessutom har skyddsombud rätt att stoppa arbete som innebär en omedelbar allvarlig risk för medarbetarnas liv och hälsa, så kallat skyddsstopp. 

Arbetsmiljöforum erbjuder flera utbildningar för skyddsombud, bland andra vår populära kurs Skyddsombudsrätt som är en utbildning specifikt riktad till skydds- och arbetsmiljöombud. 

Visa mer