Arbetstider, bemanning och schemaläggning

Arbetstider, bemanning och schemaläggning spelar stor roll för medarbetarnas hälsa och verksamhetens kvalitet och effektivitet. Samtidigt har dessa faktorer en stark påverkan på ekonomin. Alltså går det att göra stor skillnad med rätt kunskap, och den kunskapen kan du tillägna dig på våra utbildningar.

Roll
Schemaläggare
HR, personal
Chefer
Plats
Stockholm
Utbildningstyp
Digital livekurs
Öppen utbildning
Nivå
Bas
Medel
Specialiserande
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

Arbetstider påverkar hälsan och därför finns skyddslagstiftning 

Arbetstider regleras i Arbetstidslagen, i EU s Arbetstidsdirektiv och i kollektivavtal. Där framgår hur många timmar per vecka det är tillåtet att arbeta, samt regler för övertid, jourtid och beredskap. Det finns också regler om raster, pauser, dygnsvila och veckovila. 

Arbetstidslagstiftningen är en skyddslagstiftning som ska motverka negativa hälsoeffekter kopplade till arbetstiderna.  

Förutom mängden arbetstimmar påverkar arbetstidens förläggning hälsan. Nära 40 procent av den yrkesarbetande befolkningen jobbar skift eller har oregelbundna arbetstider. Det innebär olika typer av hälsorisker som risk för övervikt, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar, men också ökad risk för olyckor och arbetsskador. 

Därför är det viktigt att ha ett aktivt arbetsmiljöarbete som syftar till att minska hälsorisker kopplade till arbetstider. Det handlar både om att ta hänsyn till hälsan vid schemaläggning och om att öka förutsättningarna för medarbetarna att få balans mellan arbete och återhämtning. 

Bemanning styrs av verksamhetens behov men påverkar också arbetsmiljön 

Bemanning handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Detta kan vara ett mer eller mindre svårt pussel att lägga beroende på mängden olika kompetenser i verksamheten och variationerna i efterfrågan.   

Bemanningen ska styras av verksamhetens behov i första hand. Dessutom är det mycket kostnadsdrivande om det är mer personal på plats än vad som behövs, eller om verksamheten tappar i produktivitet på grund av att någon central kompetens saknas. Varken över- eller underbemanning är bra för arbetsmiljön.   

I större organisationer finns ofta specialiserade bemanningsplanerare, men i mindre verksamheter kan bemanning vara en uppgift för chefen. Oavsett hur planeringen görs är det viktigt att ledningen tar ansvar för bemanningen så att den inte blir föremål för konflikter och maktkamp. 

Schemaläggning är pusslet där bemanning och arbetstider får sitt konkreta uttryck 

Schemaläggning kan ses som ett matematiskt pussel som blir svårare ju fler parametrar som införs. Men schemat är också ett uttryck för arbetsplatsens värderingar, kultur och personalpolitik. I schemat förs arbetstidsreglernas krav, medarbetarnas önskemål och hälsoaspekter samman med bemanningsplaneringen. 

Alltså kräver schemaläggning kompetens men också ledningens riktlinjer och stöd. I vissa verksamheter överlåts schemaläggningen helt till personalen. Det riskerar att leda till konflikter, hälso- och säkerhetsrisker och suboptimal planering. 

Utbildning inom arbetstider, bemanning och schemaläggning blir snabbt lönsam 

Eftersom arbetade timmar ofta är det som kostar mest i en verksamhet kan effektivitetsökningar som görs på ett hållbart sätt bli mycket lönsamma. Utbildning om arbetstider, bemanning och schemaläggning och hälsoscheman är alltså en god investering.  

Arbetsmiljöforum erbjuder flera olika typer av utbildningar inom området. En av våra populäraste är Bemanning och schemaläggning från A till Ö. Den går igenom hela processen från behov till färdigt schema. Den får mycket goda betyg både från deltagare som är nya inom området och från deltagare som har erfarenhet. 

Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg är en kurs som tar ett bredare perspektiv på hälsosamma scheman och arbetsmiljö i vård och omsorg. Tanken med en branschnischad kurs är att öka erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och ha möjlighet att diskutera frågor på en praktisk nivå. 

Arbetstider och hälsan ger deltagarna inblick i den senaste forskningen om arbetstidernas hälsopåverkan, men också konkreta råd om hur risker kan minskas och vad som kännetecknar hälsoscheman. 

Arbetstidslagen är en expertutbildning som går igenom arbetstidslagen, EUs arbetstidsdirektiv och hur dessa har tolkats i rättspraxis. 

Visa mer