Rehabilitering

Rehabilitering är ett område med många regler som ofta ändras. Därför behöver de som är inblandade i arbetslivsinriktad rehabilitering regelbunden utbildning och uppdatering. Vi erbjuder flera olika utbildningar som täcker både regelsystemet och det praktiska arbetet.

Roll
Plats
Stockholm
Utbildningstyp
Digital livekurs
Öppen utbildning
Nivå
Specialiserande
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

Rehabilitering betyder ungefär att återställa förmåga. I arbetslivsinriktad rehabilitering handlar det om åtgärder för att bevara eller återställa arbetsförmåga som blivit, eller riskerar att bli, nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Rehabilitering och arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar enligt lag att arbeta systematiskt med arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär allt från att följa sjuktal och frånvarostatistik för att upptäcka och komma tillrätta med arbetsmiljöproblem, till att stödja enskilda medarbetare innan, under och efter ett sjukfall.  

Det finns mycket att vinna på att arbeta effektivt med rehabilitering: minskat lidande för den enskilde medarbetaren, mindre störningar för organisationen och minskade kostnader både för produktivitetsbortfall och för sjuklön och åtgärder. Goda kunskaper kan alltså vara lönsamt. 

Vilka roller behöver kunna något om rehabilitering? 

Ofta är flera personer med olika roller involverade i arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. 

Den närmaste chefen är oftast den som har bäst möjligheter att upptäcka att en medarbetare är på väg att få nedsatt arbetsförmåga, så kallade tidiga signaler. Det är också chefen som är bäst lämpad att hålla kontakten med medarbetaren om han eller hon blir sjukskriven, och hitta lösningar att anpassa arbetet om det blir aktuellt. 

I många verksamheter finns en HR-funktion som ger stöd till cheferna vad gäller rehabilitering. De som arbetar med detta möter fler rehabiliteringsfall än cheferna och kan skaffa sig större erfarenhet. De behöver ha djupare kunskap om arbetsrätt, samverkan med berörda myndigheter och arbetsanpassning. HR är ofta ansvariga för verksamhetens rehabiliteringspolicy. De har möjlighet att följa sjukskrivningsstatistik och arbeta strategiskt för en friskare organisation. 

Skyddsombuden kan delta i rehabiliteringsarbetet dels som stöd till medarbetaren som är sjukskriven eller riskerar sjukskrivning, dels genom att övervaka att arbetsgivaren har ett fungerande och systematiskt arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Flera aktörer behöver kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjuk- och hälsovården, Företagshälsovården och fackförbunden är alla aktörer som på olika sätt är involverade i rehabilitering. Ju mer de olika aktörerna känner till varandras arbetssätt, perspektiv och villkor, desto bättre är förutsättningarna för en framgångsrik samverkan där det behövs. 

Vilken kunskap behövs och varför? 

Reglerna i sjukförsäkringen ändras relativt ofta. Samtidigt regleras rehabiliteringsarbetet i flera olika lagar: socialförsäkringsbalken, sjuklönelagen, arbetsmiljölagen AML, lagen om anställningsskydd LAS, m fl. Att ha en god kunskap om hur det arbetsrättsligsystemet är uppbyggt och att hålla sig uppdaterad är alltså en förutsättning för att göra rätt. 

Som vi varit inne på är det många aktörer som blir involverade om ett sjukfall blir längre. Det är viktigt att veta vem som har ansvar för vad och hur samverkan ska ske. Ett vanligt scenario är att olika aktörer väntar på varandra och då kan mycket tid spillas i onödan. 

Rehabiliteringskedjan sätter strikta tidsgränser för hur länge en medarbetare kan vara sjukskriven från ett visst arbete innan arbetsförmågan prövas mot andra arbeten. Det finns alltså en viss tidspress att vida åtgärder och pröva lösningar.  

Forskning visar också att passiv sjukskrivning i sig minskar arbetsförmågan, alltså en sorts negativ biverkan av att vara sjukskriven utan plan och aktivitet. Att alla aktörer vet vem som ska göra vad och när är alltså viktigt. 

Ett sjukfall kan utvecklas i många olika riktningar, och det kan vara svårt att förutse hur från början. Det är viktigt att genomföra olika åtgärder i rätt tid och att dokumentera rätt saker. Om arbetsförmågan inte kan återställas kan det bli aktuellt att avsluta anställningen. För att kunna göra det måste det finnas dokumenterat att rätt åtgärder prövats. Samtidigt är såklart inte avslut målet med rehabiliteringsarbetet! Det gäller alltså att ha flera spår öppna genom processen.   

Vi erbjuder flera utbildningar inom rehabilitering 

Kursen Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är utbildningen som går igenom arbetsgivarens arbete från grunden. Såväl lagstiftning som det praktiska arbetet och vanliga dilemman berörs. En uppskattad del av utbildningen tar upp ekonomin kring rehabilitering. 

Rehabiliteringens lagar är en riktig expertutbildning om arbetsrätten kring sjukskrivning och rehabilitering. Du får full koll på de lagar som reglerar dessa frågor och hur lagarna överlappar och skär varandra. Du hör om de senaste ändringarna och om relevanta rättsfall. Under andra dagen har du möjlighet att välja mellan olika workshoppar där du kan ställa frågor till experter på juridik. 

Metodicum rehabdagar är en årlig mötesplats för alla som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Konferensen har arrangerats sedan 2007. Syftet är att beröra vad som är på gång inom området: forskning, goda exempel, utredningar, politiska initiativ, förändringar hos myndigheter m. m. 

Visa mer