26-27 april 2023

Rehabiliteringens lagar– rättspraxis

Digi Live eller fysiskt på plats i centrala Stockholm
Bli expert i rehabiliteringens lagar! AML, LAS och MBL – har du koll på det du behöver? Vad rymmer egentligen socialförsäkringsbalken och sjuklönelagen utifrån ett rehabiliteringsperspektiv? Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut? Vem ska göra vad? Det är dags att bli expert i rehabiliteringens lagar - välkommen till en konferens där vi ger dig kunskap om allt som berör rehabiliteringsområdet!

Rehabiliteringens lagar är både en konferens och utbildning i ett, där vi samlat spetskompetensen inom juridiken och praktiken om rehabilitering. Under första dagen bjuds du lärorika föreläsningar med mycket matnyttig kunskap; under dag två ger vi valbara workshops där du får möjlighet att gruppvis diskutera dina konkreta frågor med experterna.

Moderator för konferensen är Jan-Åke Brorsson, som har lång erfarenhet av utvecklingen inom rehabiliteringsområdet. Han har en bakgrund som chef inom Försäkringskassan, utredare av sjukförsäkringsfrågor, direktör för f.d. Försäkringskasseförbundet samt konsult. Du kommer få ta del av en uppdatering i de senaste lagändringarna, ny rättspraxis och ny tillämpning. Du får exempelvis höra om:

  • Tolkningen av begreppet normalt förekommande arbete
  • Arbetsförmågebedömning av försäkrade äldre än 62 år
  • Förändringar av Försäkringskassans arbetssätt

Kika på vårt spännande program och anmäl dig – du får själv välja om du vill delta fysiskt eller digitalt! Om ni är flera som vill hänga med, missa inte att vi erbjuder mängdrabatt!

Vi ses i april!

Program

Från 08.30 Incheckning

09.00 Inledning
Veronika Törnqvist, Metodicum

09.15 Varför har vi sjukersättningar?
Hur ser det historiska sambandet ut för försäkringens, företagens och sjukfrånvarons utveckling? När och varför fick arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar?
Jan-Åke Brorsson

09.50 Vad säger Arbetsmiljölagen?
Vilket krav ställer lagen på arbetsgivaren för anpassning, planering och underrättelser? Vilka förebyggande uppgifter kan skyddsombuden ta på sig? Vilken rätt har fackliga ombud/skyddsombud att ta del av handlingar, kräva åtgärder och erhålla skadestånd? Vilka sekretessaspekter finns? Är främjandelagen aktuell?
Maria Steinberg

10.30 Paus

10.50 Vem har rätt till sjuklön? Vad säger Sjuklönelagen?
När har arbetsgivaren rätt att vägra betala lön? Vad intygar ett läkarintyg och för vem? Vad bör arbetsgivaren kräva av ett läkarintyg? Vad innebär nedsatt arbetsförmåga? Försäkringskassans roll under sjuklöneperioden? Högkostnadsskyddet för anställda och företag? Sjuklönen, ett slut eller en start på rehabiliteringsprocessen? Vilka sekretessaspekter finns?
Jenny Gustafsson – Försäkringskassan

11.20 Rätt till sjukpenning och rehabilitering? Vad står det i Socialförsäkringsbalken?
Vad krävs för att få sjukpenning? Sjukdomsbegreppet? Arbetsförmåga? Vilka skyldigheter har den anställde? Rätt till ledighet för annat arbete? Vad gäller vid tidsbegränsad sjukersättning? Vad skiljer i arbetsförmågebedömning ur arbetsgivarens respektive försäkringskassans synpunkt? Vilka särskilda och synnerliga skäl är aktuella? Vad är och hur utverkas Förebyggande sjukpenning? Vad innebär Försäkringskassans samordningsroll? Vilka krav kan man ställa på Försäkringskassan? Vilken roll och ansvar har Arbetsförmedlingen? Vilka sekretessaspekter finns? Vad statuerar ledighetslagen – rätten att prova annat arbete?
Jenny Gustafsson – Försäkringskassan

12.30 Lunch

13.20 Omplacering? Uppsägning? Krav och möjligheter enligt Lagen om anställningsskydd
Vilka nya tillämpningsfrågor har uppstått? När gäller omplaceringsskyldigheten? När kan Försäkringskassan kräva en omplaceringsutredning? Vad avses med lediga arbeten? Gäller 7§ då? När har arbetsgivaren gjort allt? Vad avses med förstärkt anställningsskydd för sjuka arbetstagare? Ingen sjukpenning och avslut? Vilka krav ställs på arbetsgivaren i fråga om att omfördela och omorganisera arbetet? Vem bedömer kvalifikationerna? Hänsyn till övriga medarbetare? Skäligt erbjudande? Hur påverkar GDPR processen? Vem avgör om rehabutredningen är bristfällig? Vad gör den anställde om sjukpenningen dras in? När finns rätt till lön? Kan arbetsgivaren lastas för Försäkringskassans utredning om möjlighet till annat arbete? Omplacering och geografin? Personliga skäl? När upphör anställningen?
Annamaria Westregård

14.30 Paus

15.00 Rättspraxis enligt Arbetsdomstolens domar? Vad säger arbetsgivarna och facket?
Hur påverkas rehabarbetet av de arbetsrättsliga reglerna? Hur griper Medbestämmandelagen? Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen in? När är sjukdom saklig grund för uppsägning? Arbetsgivarens ansvar? Medarbetarens ansvar? Vad kan skyddsombud och fackliga ombud bidra med? Vad avgör utgången i Arbetsdomstolen, AD? Påverkar rehabkedjans tidsgränser bedömningen i AD?
Andreas Edenman och Bo Ericson

Dag 2

Andra dagen skräddarsyr du – det är workshoppar i mindre grupper. Du får dina frågor besvarade. Vilka andra lösningar finns? Vad anser kollegor? Hur ser den optimala lösningen ut? Konkreta rättsfall. Du kan delta i fyra av följande fem pass:

1) AML med Maria Steinberg
2) Sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken Jenny Gustafsson och Christina Waldhagen
3) LAS med Annamaria Westregård
4) Arbetsgivarens aspekter med Andreas Edenman
5) Arbetstagarens/fackets aspekter med Bo Ericson

08.30 Första omgången
09.40 Paus
10.05 Andra omgången
11.15 Tredje omgången
12.25 Lunch
13.25 Fjärde omgången
14.35 Paus

14.50 – 15.20 Sammanfattande diskussion och frågestund

Tid och plats
26-27 april 2023
Första dagen 9.00-16.30, andra dagen 8.30-15.30
Digi Live eller fysiskt på plats i centrala Stockholm

Digi Live - som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm - för dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Efter din anmälan kommer vi mejla dig och fråga om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Välkommen med din anmälan!

Pris

9900 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Kontakt
Madelene Karlsson
Madelene Karlsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Annamaria Westregård
Annamaria Westregård
Docent i civilrätt, Lunds universitet
Annamaria har för närvarande ett forskningsuppdrag av Försäkringskassan om samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler vid uppsägning och omplacering. Tidigare har hon bl.a. varit jurist vid Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, utarbetar läromedel i arbetsrätt och skrivit doktorsavhandlingen Integritetsfrågor i arbetslivet.
Maria Steinberg
Maria Steinberg
Docent i arbetsmiljörätt, Örebro universitet
Maria är en av Sveriges främsta experter på skyddsombudens roll och på europeisk arbetsmiljörätt. Hon är författare till böckerna Skyddsombud i allas intresse och Skyddsombudsrätt.
Jan-Åke Brorsson
Jan-Åke Brorsson
Moderator, utbildare i rehabfrågor
Jan-Åke har en bakgrund från Försäkringskassan och var huvudsekreterare för Sjuk- och arbetsskadekommittén i mitten av nittiotalet. Han övergick sedan till att vara direktör för dåvarande Försäkringskasseförbundet.
Andreas Edenman
Andreas Edenman
Chefsjurist, Teknikföretagen
Andreas har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor för några av de allra största företagen i Sverige. Han har varit ombud i ett mycket stort antal tvister vid domstol. Rehabiliteringsprocessen är ett av hans specialistområden.
Jenny Gustafsson
Försäkringskassan
Jenny är verksamhetsutvecklare inom avdelningen för sjukförsäkring.
Bo Ericsson
Bo Ericsson
Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd
Specialiserad på rehabprocessen. Medförfattare till boken Rehabiliteringsansvaret

Boka plats på konferensen