Barnmorskan blev inte diskriminerad

2017-04-19

En barnmorska nekades jobb på kvinnokliniker eftersom hon vägrade utföra aborter. Hon hänvisade till sin kristna tro. Arbetsdomstolen slår fast att hon inte blev diskriminerad.

Barnmorskan Ellinor Grimmark sökte fyra olika jobb på tre kvinnokliniker inom Region Jönköpings län under åren 2013-2014. Grimmark gjorde klart att hon på grund av sin kristna övertygelse inte kunde medverka vid aborter. Regionen nekade henne arbete med hänvisning till att arbete inom abortvården ingår i en barnmorskas ordinarie arbetsuppgifter på de aktuella klinikerna.

Efter att Diskrimineringsombudsmannen avböjt att driva hennes fall stämde Ellinor Grimmark Region Jönköpings län inför tingsrätten, som dock kom fram till att hon inte diskriminerats. Hon överklagade domen till Arbetsdomstolen (AD) som nu kommer till samma slutsats i en enhällig dom.

Grimmark hävdade att regionens agerande utgjorde en kränkning av hennes religions- och samvetsfrihet enligt Europakonventionen. Denna konvention är svensk lag sedan 1995 och slår fast medborgarens rätt att utöva sin religion. Inskränkningar är bara tillåtna med hänsyn till allmän säkerhet eller till skydd för allmän ordning, hälsa, moral eller till skydd för andras fri- och rättigheter.

Eftersom diskrimineringslagen enligt AD garanterar medborgarna samma rättigheter att slippa bli särbehandlad pga trosuppfattning som Europakonventionen prövades fallet först utifrån denna lag.

AD konstaterar inledningsvis att Ellinor Grimmarks vägran att utföra aborter måste ses som en sådan religionsutövning som skyddas av Europakonventionen och diskrimineringslagen. Frågan är då om arbetsgivaren hade rätt att inskränka hennes rätt med hänvisning till de undantag som lagen anger.

AD kommer fram till att Grimmark inte utsatts för direkt diskriminering. En annan sökande, som inte delat samma tro, hade behandlats på samma sätt. Det avgörande var att hon inte ville utföra arbetsuppgifter som ingick i kriterierna för de aktuella tjänsterna.

Men människor kan även utsättas för indirekt diskriminering. Om en skenbart neutral regel särskilt missgynnar personer med en viss religiös tro, måste det finnas ett berättigat syfte, och regeln måste vara lämplig och nödvändig för att uppnå syftet.

I det aktuella fallet fanns enligt AD ett berättigat syfte; att genomföra den lagstiftning om abortvård som beslutats i demokratisk ordning. Kriterierna för de tjänster Grimmark sökte måste vidare ses som både lämpliga och nödvändiga. Abortverksamheten är en integrerad del av de aktuella kvinnoklinikernas verksamhet, och de anställda ska vara beredda att rotera mellan olika avdelningar. Det bör påpekas att hon inte heller ville sätta in kopparspiral eller ge akut p-piller.

Det var alltså inte frågan om vare sig direkt eller indirekt diskriminering slår AD fast. Hennes rättigheter enligt Europakonventionen har inte heller kränkts. Ellinor Grimmark ska betala rättegångskostnader på 606 000 kronor i AD och 925 000 kronor i tingsrätten.

//Du&jobbet, Jonas Fogelqvist