Diskrimineringsrätt 7,5 högskolepoäng

Sedan 2017 kräver diskrimineringslagen aktiva åtgärder mot diskriminering med anledning av alla sju diskrimineringsgrunder. Uppdatera, fördjupa och validera din kompetens i ämnet på högskolenivå, parallellt med din ordinarie tjänst. Kursen är en uppdragsutbildning med ett universitet i samarbete med Arbetsmiljöforum.
Sagt om utbildningen
Diskriminering är ett komplext ämne. Det finns många diskrimineringsgrunder och infallsvinklar, som blivit allsidigt belysta under utbildningen av experter från olika områden. Vi kan använda den kunskap vi får här ifrån i det praktiska arbetet i kommunen.
Mikael Jansson, Förhandlingschef, Karlskrona kommun
Mycket bra utbildning! Kompetenta föreläsare som inte bara förmedlar kunskap men också inspirerar. Välorganiserad med alla praktiska detaljer. Mångfald bland kursdeltagarna, som representerar olika perspektiv på ämnet: både arbetsgivare - och (facklig) arbetstagare, bidrar till mycket intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Deltagare, Diskrimineringsrätt 7.5hp, 2016
Diskrimineringsrätt på hög nivå! Bra aktuell utbildning som ger en mycket bra bild av diskrimineringsrättens komplexitet och kärna med kunniga föreläsare som lyssnar in och engagerar deltagarna
Deltagare, Diskrimineringsrätt, 2016
Bra upplägg och bemötande - 5 stjärnor!
Deltagare, Diskrimineringsrätt, 2016

Beskrivning

Diskrimineringslagstiftningen upplevs ofta som snårig. Frågor om kränkningar och trakasserier tas upp både i diskrimineringslagen och i arbetsmiljölagen, och samma begrepp har lite olika betydelse i de olika lagrummen. Samtidigt har kraven att arbeta proaktivt mot diskriminering ökat. Numera krävs aktiva åtgärder inom alla sju diskrimineringsgrunder. Med uppdaterade kunskaper i diskrimineringsrätt kan du hantera frågorna professionellt och korrekt. 

Under kursen hanteras olika aspekter av den rättsliga regleringen mot diskriminering på svensk och europeisk nivå. I centrum står EU:s direktiv om likabehandling av personer som tillhör olika grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, liksom den svenska implementeringen av dessa direktiv. 

Vi kommer också att behandla arbetsmiljöaspekter, t.ex. i form av trakasserier och kränkande särbehandling. Särskilt fokus läggs på diskrimineringsgrunderna kön, funktionshinder och etnicitet. Vi kommer också att gå igenom den rättsliga processen och ha praktiska argumentationsövningar. 

Kursen består av fyra interaktiva sammankomster med föreläsningar, diskussioner och analyser av rättsfall och domar. Mellan sammankomsterna får du självstudieuppgifter och har tillgång till handledarkontakt. 

På kursen möts deltagare från både offentlig och privat sektor och från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Som deltagare får du stora möjligheter till kunskapsutbyte med andra kursdeltagare som har erfarenheter av likartade frågeställningar från andra verksamhetsområden. 

Efter genomför kurs får du ett detaljerat intyg. Du har också möjlighet att examinera dig för 7,5 högskolepoäng. 

Vem riktar sig kursen Diskrimineringsrätt 7,5 högskolepoäng till?

Kursen passar dig i arbetslivet som har någon funktion inom HR, är skyddsombud, chef, arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöspecialist, jurist eller facklig företrädare. Det krävs inga formella förkunskaper eller tidigare högskolestudier för att delta i utbildningen. 

Innehåll
 • Hur förhåller sig diskrimineringslagen till arbetsmiljölagen. Vilken lag gäller vid vilka frågor? 
 • Hur fungerar diskrimineringslagen ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv? 
 • Arbetsmiljölagens regler om kränkande särbehandling på arbetsplatsen 
 • Vilka rättsliga konsekvenser kan det bli om arbetsgivaren bryter mot dessa regler?  
 • Hur påverkas av EUs direktiv och vilken betydelse har EU för den svenska lagstiftningen? 
 • Indirekt och direkt diskriminering i förhållande till ålder, funktionsnedsättning och tillgänglighet vid anställningsförfarandet, när chefen leder och fördelar arbetet och vid uppsägning.   
 • Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning. Vi studerar definitioner, förbud mot diskriminering både direkt och indirekt, exempel ges på domar i arbetsdomstolen. Även diskriminering p.g.a. föräldraledighet tas upp. 
 • Vad innebär aktiva åtgärder såsom lönekartläggning och jämställdhetsplan? Hur kan arbetsgivaren arbeta med dessa frågor på arbetsplatserna? 
 • Processfrågor. Hur kan frågorna drivas vidare om det uppstår konflikter? Vad händer om problem uppstår? Hur går en process till? Hur ser de olika rollerna ut för fack, arbetsgivare, Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsdomstolen? Hur kan man driva frågan själv till en tingsrätt? 
Varför läsa kursen?
 • Uppdatera och validera din kunskap och ta högskolepoäng parallellt med din ordinarie tjänst.
 • Lär dig hur du kan engagera dig mot diskriminering och kränkningar inom ramen för det rättsliga systemet!
 • Byt erfarenheter med deltagare som har liknande arbetsuppgifter i andra branscher.
Ämnesområde
Arbetsrätt
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
17 900 kr/person
Omfattning
Distanskurs med 4 sammankomster. Mellan sammankomsterna sker eget arbete med tillgång till handledare. Kursen är väl anpassad för dig som är mitt i arbetslivet och brukar genomföras parallellt med ordinarie heltidstjänst.
Kurstillfällen

Passar inte något av datumen?

Anmäl ditt intresse här för vidare information om nya kunskaper.

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Diskrimineringsrätt 7,5 högskolepoäng är för dig som vill säkerställa att du har gedigna och aktuella kunskaper på högskolenivå!