De har mest fokus på arbetsmiljö

2019-08-20

Nio av tio större företag anser sig lägga stort fokus på arbetsplatsens hälso- och arbetsmiljöarbete, jämfört med sex av tio företag med bara en anställd. Det visar en undersökning av 675 företag.

Att jobba systematiskt för en god arbetsmiljö på en arbetsplats är viktigt både för de anställdas och företagets skull. För att höra hur företagare själva ser på sitt arbetsmiljöarbete har Novus på uppdrag av Länsförsäkringar ställt frågor till företagare med upp till 49 anställda.

På frågan ”Upplever du att du har ett stort fokus på arbetsmiljön, dig och dina anställdas hälsa?” svarar 77 procent av dessa ja, 13 procent nej och 11 procent att de inte vet.

Svaren skiljer sig åt beroende på hur stora företagen är och en högre andel större företag uppger sig arbeta med arbetsmiljön än mindre. T ex tycker 96 procent av företagarna med 11–49 anställda att de har detta fokus, jämfört med 61 procent av företagen med bara en anställd. Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar, tror att resultatet beror på en skillnad i resurser.

– Större företag har ofta en egen HR-avdelning som kan arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöfrågorna, medan mindre företag måste lägga stort fokus på kärnverksamheten och inte alltid har tillräckligt med kompetens och resurser för de här frågorna.

Svaren skiljer sig också åt beroende på vilken ålder företagarna har. Nästan nio av tio i åldern 20–29 år uppger att de har ett stort fokus på företagets arbetsmiljö och hälsa. Det är betydligt fler än i åldersgruppen 65–84 år, där knappt var sjunde företagare upplever samma sak.

Kristina Ström Olsson menar att yngre människor generellt värderar trivsel på arbetet mycket högt.

– I tidigare undersökningar har vi sett att yngre medarbetare tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet, trivas med arbetskamraterna och att känna sig som en del av ett socialt sammanhang, snarare än att ha möjlighet att göra karriär. Det påverkar förmodligen även unga företagare, som kanske också ser arbetsmiljön som ett sätt att attrahera unga, duktiga medarbetare.

En annan fråga i undersökningen handlar om huruvida företagarna upplever att de har tillräckligt med stöd och verktyg för att ta sitt ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan t ex handla om kunskaper om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, att tillhandahålla företagshälsovård eller att ta hjälp av ett oberoende expertstöd.

Här uppger 73 procent att de har tillräckligt med stöd medan 27 procent inte har det, eller är osäkra på om de har det.

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med 675 företag.

//ZANDRA ZERNELL

Så kan du som företagare främja ett gott arbetsklimat:

  • Var en öppen ledare som försöker lyssna in och vara rättvis mot dina medarbetare
  • Ha regelbundna medarbetarsamtal där du inte bara pratar om prestation och förväntningar, utan också om mående
  • Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen
  • Var tydlig med mål och rollfördelningar i verksamheten
  • Låt alla på arbetsplatsen vara med och ta ansvar för att skapa ett gott arbetsklimat
  • Ha nolltolerans för mobbning och kränkande särbehandling

Källa: Kristina Ström Olsson