Uppfyller ditt företag Arbetsmiljöverkets krav på krisberedskap?

2023-09-24

Se till att ert företag är beredda den dag krisen kommer. En kris kan handla om arbetsplatsolyckor, dödsfall eller en varumärkeskris på grund av en felande produkt eller att oegentligheter har begåtts av någon av era medarbetare. Oavsett krisens karaktär är det viktigt att kunna hantera den på ett snabbt och professionellt sätt.

Enligt arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 är arbetsgivare skyldiga att beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vad det betyder är att alla arbetsgivare måste göra en inventering av vilka risker, både mer sannolika och mer osannolika, som finns i verksamheten. Utifrån denna görs sedan en bedömning av vilken krisberedskap som behövs.

I AFS:en står även att chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

I vår heldagskonferens När krisen kommer får du lära dig om kris- och beredskap för företag, kriskommunikation och vanliga reaktioner i kris. Blocka den 25 oktober i kalendern. Du kan delta antingen på plats i Stockholm eller på distans via Zoom. Läs mer och anmäl dig här; arbetsmiljoforum.se/naer-krisen-kommer-framgaangsrik-krishantering-foer-foeretag/