Så får chefen anställda att må bra

2020-03-31

Det finns ett samband mellan hur chefer agerar och hur medarbetarna mår. Det visar en kunskapssammanställning som tagits fram av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Hur ska då chefen göra för att medarbetarna ska må bra? Jo, bedriva ett så kallat transformativt ledarskap. Det betyder att vara visionär, inspirerande och ta hänsyn till medarbetarnas behov. Hur detta går till rent konkret framgår inte.

Sammanställningen Ledarskap för hälsa och välbefinnande visar också att stödjande ledare bidrar till arbetstillfredsställelse, mening och livskvalitet.

Andra faktorer som är viktiga för en frisk arbetsplats är: meningsfullt arbete, socialt stöd, samarbete, tydliga roller, bra innovationsklimat, att individen och gruppen tror på sig själva och arbete och fritid går att förena.

När det gäller den första faktorn – meningsfullt arbete, visar t ex Jobbhälsoindex att sex av tio anser sig ha detta. Enligt SCB har en av fyra svårt att förena arbete och fritid, och denna andel ökar.

Sammanställningen pekar ut fyra olika slags faktorer som ledarskapet verkar genom:

  • Uppgifternas karaktär och förutsättningar att kunna genomföra dem.
  • Det sociala klimatet.
  • Individen och inställningen till arbetet.
  • Hälsofrämjande aktiviteter.

I sammanställningen påpekas att ledarskap beror på situationen – individerna som är inblandade och förutsättningarna som råder. Det går alltså inte att hitta ett bästa sätt som fungerar överallt.

En rad önskvärda ledarbeteenden som gynnar hälsa och välbefinnande räknas upp:

  • Att själv som chef vara en förebild när det gäller arbete och hälsa.
  • Att inspirera och motivera anställda i arbetet.
  • Att stimulera medarbetares personliga utveckling.
  • Att finnas tillgänglig, men också ge handlingsutrymme och mandat, dvs klara balansen mellan stödjande och utrymme för eget ansvar.
  • Att ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna för att kunna anpassa ledarskapet till olika behov, mao ett flexibelt ledarskap.

Ett råd är att diskutera vad hälsa är på arbetsplatsen och vilka förväntningar som finns på ledare och kollegor.

I rapporten noteras också att chefer behöver stöd för att kunna främja hälsa och välbefinnande; t ex  rätt resurser, lagom stora personalgrupper och konstruktiva medarbetare.

Det är känt från andra studier, t ex Chefios, att en hel del återstår att göra här, exempelvis är en stor andel av de kommunala cheferna överbelastade och har bristande resurser för att kunna göra ett bra jobb. De riskerar även sin egen hälsa.

Några kunskapsluckor redovisas i sammanställningen. De flesta studier utgår från abstrakta ledarskapsteorier i ett nordamerikanskt sammanhang. Få studier säger något om hur ledarskapet utförs i praktiken.

Det saknas även kunskap om organisationens betydelse för ledarskapet.

//EVA BERLIN, Du&jobbet