Mycket regelfusk i utsatta branscher

2017-09-07

Var fjärde arbetsgivare inom bygg- och transportsektorn upplever att det är svårt att överleva om man inte fuskar med skatter eller arbetsmiljöregler. Störst tycks fusket vara bland mindre företag.

För första gången har Arbetsmiljöverket frågat arbetsgivare om deras syn på fusk inom den egna branschen. Drygt 3000 arbetsgivare inom byggbranschen, transportnäringen, hotell- och restaurang samt jord- och skogsbruk har intervjuats anonymt.

Sammantaget ansåg var femte arbetsgivare att det är svårt att överleva om man fullt ut ska följa regler och lagar. Inom bygg- och transportbranschen var siffran ännu högre – här tyckte var fjärde arbetsgivare att det var svårt att klara sig om man var fullt ut laglydig.

Små företag stack ut i undersökningen.

– Arbetsgivare med få anställda ansåg att det var vanligare att reglerna inte följdes, berättar Kicki Höök från Arbetsmiljöverket.

Det regelfusk de intervjuade företagen syftade på handlar bland annat om att anställda arbetar så mycket övertid att man bryter mot arbetstidslagen. Det handlade också om svarta löner och att det finns arbetstagare som inte har arbetstillstånd i landet.

I undersökningen framkommer också att fyra av tio företag anser att risken att bli upptäckt om man fuskar är låg. Tolkningen av den siffran är dock inte enkel. Kommande undersökningar får visa hur det utvecklar sig.

– Är det mycket eller lite? Det är svårt att avgöra, säger Kicki Höök.

De intervjuade företagen uppger flera skäl till varför det bryts mot arbetsmiljöregler. En förklaring som många uppger är okunskap, att man helt enkelt inte vet hur reglerna ser ut. Men även stress, dålig ekonomi och tidspress är vanliga skäl till regeltrixande.

– Man kan självklart sätta sig in i situationen att det är en tufft för många. Men oavsett är fusk inte okej. Finns det en lagstiftning ska den följas, säger Kicki Höök.

Hon pekar på att problemen ibland bottnar i en problematisk attityd. Vissa regler anses inte relevanta och i vissa situationer ser man sig tvungen att tumma på bestämmelserna. Här ska Arbetsmiljöverket förstärka sitt arbete och föra en dialog med de aktuella branscherna och aktörerna, berättar Kicki Höök som också säger att många arbetsgivarna efterfrågar stöd och hjälp från myndigheter, fack och arbetsgivarorganisationer.

Men det finns också företag som satt brottsligt beteende i system för att vinna konkurrensfördelar. Som att man regelmässigt bryter mot arbetsmiljöregler eller betalar ut svarta löner. I sådana fall räcker det inte med attitydarbete. Här handlar det helt enkelt om att myndigheterna måste bli bättre på att hitta fuskarna.

– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer.

Undersökningen är en del i en större satsning som Arbetsmiljöverket gör tillsammans med andra myndigheter, som Skatteverket och Polisen, mot osund konkurrens på arbetsmarknaden. I maj gjordes bland annat oanmälda kontroller på nio byggarbetsplatser där sammanlagt 32 företag granskades.

Under dessa inspektioner fann myndigheterna omkring 25 personer som inte hade arbetstillstånd i Sverige. I fem fall förbjöds också fortsatt arbete på grund av stora risker med arbetsmiljön.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson