Arbetsmiljöverket jagar stressad arbetsmiljö

2017-04-17

Närmare 500 inspektioner har genomförts av Arbetsmiljöverket utifrån de nya arbetsmiljöreglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men det är svårt för Arbetsmiljöverket att mäta hur de nya föreskrifterna, som började gälla 31 mars 2016, har slagit.

Det är en tuff uppgift för Arbetsmiljöverket att försöka hejda de snabbt ökande psykiska påfrestningarna på arbetsmarknaden. Men för omkring ett år sedan införde myndigheten nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), vars uppgift är att motverka den psykiskt ohälsosamma arbetsmiljön i landet. Till TT säger Arbetsmiljöverkets regionchef Peter Burman att verktygen i OSA egentligen är till för arbetsgivarna och tillägger:

– Det för tidigt att uttala sig om effekterna av de här föreskrifterna.

I sina omkring 500 inspektioner har myndigheten i huvudsak riktat sig mot den offentliga sektorn och framför allt vården. Detta eftersom att tidigare analyser påvisat att det finns stora organisatoriska problem rörande arbetsmiljön här. Enligt Peter Burman är socialsekreterarna en av de mest utsatta yrkesgrupperna. 25 procent lider av psykiska påfrestningar såsom sömnsvårigheter och oro, på grund av dålig arbetsmiljö.

Överlag är det de kvinnodominerade arbetsplatserna som är extra dåliga på att hantera obalansen mellan krav och resurser med en kraftigt stigande ohälsa, vilket leder till sjukskrivningar som följd. En besvärande trend på arbetsmarknaden, enligt Burman.

Därför är det är mot denna bakgrund som de nya föreskrifterna ska ses, eftersom att dessa är de regler som ska motverka en arbetsrelaterad stress.

Information om OSA

● Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) började gälla 31 mars 2016 och har som syfte att konkretisera arbetsmiljölagen.
● OSA lägger fokus på det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva och klargör arbetsgivarens ansvar.
● OSA:s mål är att bidra till förebyggande arbete som ska minska sjukskrivningar relaterade till den psykosociala arbetsmiljön. Detta genom rutiner och riktlinjer för återhämtning och motverkande av kränkande särbehandling.