Kvinnorna är sjukare – störst skillnad i kommuner

2020-06-29

De långa sjukskrivningarna minskar något både hos offentliga och privata arbetsgivare. Kvinnorna står för den stora andelen av sjukskrivningarna, allra tydligast är det i kommuner och landsting.

Sedan 2016 minskar antalet långa sjukskrivningar (över 90 dagar) något på svensk arbetsmarknad. AFA Försäkring har nu tagit fram statistik som sträcker sig till 2018 utgång och kan konstatera att minskningen fortsätter.
Skillnaderna är dock stora, både mellan kön och branscher. Generellt var antalet långa sjukfall högre i kommuner och landsting än i privata företag.

Kvinnorna hade fler långa sjukfall än män och skillnaden var extra tydlig i kommuner och regioner. Här hade runt 29 av 1000 kvinnor en längre sjukskrivning under 2018, jämfört med omkring 12 av 1000 män.
I rapporten går AFA Försäkring inte in på tänkbara förklaringar till den stora skillnaden mellan könen.

Anledningarna till sjukskrivningarna var främst två, psykiska diagnoser och det som kallas muskuloskeltala sjukdomar, exempelvis ryggproblem och ledsjukdomar som reumatism. Tillsammans står de för två tredjedelar av alla långa sjukskrivningar. Inom privat sektor var de muskulosketala sjukdomarna vanligast. I kommunerna var i stället psykiska diagnoser vanligast.

– Kvinnor inom yrkesgruppen socialt arbete hade den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos 2018, 21,3 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Sjukfall med psykiska diagnoser blir oftare långa jämfört med övriga diagnoser, säger Andreas Ek, statistiker och analytiker på AFA Försäkring i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också antalet arbetsolycksfall är ungefär oförändrat jämfört med tidigare. Totalt under 2018 anmäldes drygt 59 000 arbetsolyckor, varav omkring 11 300 ledde till mer än 30 dagars sjukfrånvaro. Störst var risken för män inom livsmedelsindustrin, bland träbyggnadsarbetare, samt inom betong-, bygg- och anläggningsarbete. Även fall- och lastningsolyckor var vanliga.

Läs hela rapporten (kortversion) här.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet