Skyddsombud

Som skyddsombud eller arbetsmiljöombud har du en viktig roll på arbetsplatsen att bevaka arbetstagarnas intresse i arbetsmiljöfrågor. Med rätt utbildning blir du trygg i din roll och kan samverka och bidra i arbetsmiljöarbetet på ett sätt som gagnar både medarbetare och verksamhet.

Roll
Skyddsombud
HR, personal
Plats
Digi Live
Stockholm
Göteborg
Malmö
Utbildningstyp
Öppen utbildning
Digi Live
Nivå
Bas
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

Skyddsombud har rätt till grundutbildning för sitt uppdrag 

Som skyddsombud eller arbetsmiljöombud har du rätt till betald grundutbildning för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag. Det här finns reglerat i arbetsmiljölagen. Men beroende på hur din roll ser ut kan både du och din organisation ha nytta av att du skaffar dig både breda och specifika kunskaper inom arbetsmiljöområdet. De flesta av våra utbildningar passar dig som skyddsombud. Nedan beskriver vi de som speciellt berör skyddsombudsrollen. 

Syftet med den lagstadgade grundutbildningen är att du ska kunna upptäcka arbetsmiljörisker, veta var du ska vända dig om du upptäcker risker, veta vilka rättigheter och skyldigheter som följer med rollen som skyddsombud, och ha tillräcklig kunskap för att komma med värdefulla synpunkter vid planering. 

Det som avgör hur mycket utbildning som behövs är dels storleken på verksamheten där du är skyddsombud, dels hur allvarliga risker som förekommer. Tidigare fanns inskrivet i avtal att skyddsombudens grundutbildning skulle vara ca 35-40 timmar. Nu har den skrivningen tagits bort, men det kan fortfarande vara ett riktmärke. Det är arbetsgivaren och skyddsombudet tillsammans som kommer överens om utbildningsbehovet och inriktningen för utbildningen.  

Samverkan är en central del i skyddsombudets roll. Ofta är det mycket gynnsamt för arbetsmiljöarbetet om chefer och skyddsombud går en utbildning tillsammans. Då får ni en gemensam bild och ett gemensamt språk. 

Vanliga grundutbildningar för skyddsombud 

De vanligaste grundutbildningarna för skyddsombud är BAM Bättre arbetsmiljö och SAM systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår mest populära och uppskattade utbildning för skyddsombud är Skyddsombudsrätt 

BAM Bättre arbetsmiljö är en tredagarskurs som går igenom hur arbetsmiljöarbetet fungerar i en organisation, några vanliga metoder, samt hur lagstiftningen är uppbyggd. 

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete är en heldagskurs som tar upp metoder och modeller för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete är alla verksamheter skyldiga att ha och det innebär att återkommande identifiera risker, ta fram handlingsplaner för att eliminera eller minska dessa risker och att följa upp resultaten. 

Skyddsombudsrätt är en heldagskurs specifikt om skyddsombudsrollen och dina rättigheter och skyldigheter enligt lag.  

Går du alla tre utbildningarna har du en riktigt god grund att stå på för ditt uppdrag! 

Många arbetsplatser har främst organisatoriska och sociala risker   

På många arbetsplatser är det främst de sociala och organisatoriska arbetsmiljöriskerna som är framträdande. Så är det till exempel i många tjänstemannayrken. De organisatoriska och sociala riskerna kan upplevas krångligare att upptäcka och svårare att hantera. Här är utbildningen Psykosocial skyddsrond en bra start. Den fokuserar på att upptäcka risker och är väl lämpad för skyddsombud. 

Även halvdagsutbildningen Organisatoriska och Sociala arbetsmiljö (OSA) är ett bra val. Här lär du dig hur man genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete som täcker in psykiska risker. 

Tidsbesparande självstudiekurser 

Finns det helt enkelt inte utrymme för en längre utbildning kommer du långt med våra digitala självstudiekurser. Dessa kan genomföras på småstunder och helt i din egen takt. Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ger en bra orientering i arbetsmiljöämnet, lagstiftning och metoder. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), självstudiekurs handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån riskerna i OSA-föreskrifterna.  

Vidareutbildning 

Verksamheter har ofta mycket att vinna på att skyddsombuden är kunniga och insatta i de frågor de ska vara med och samverka om. Därför kan det vara värdefullt att låta skyddsombuden vidareutbilda sig. De flesta av våra utbildningar passar som vidareutbildning för dig som skyddsombud. Även våra konferenser som berör aktuella ämnen är ofta matnyttiga för skyddsombud. 

Är du huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud kan du även ha rätt till viss vidareutbildning om det går att visa att du behöver det för ditt uppdrag. Det kan till exempel röra sig om utbildning i rehabilitering ifall du ofta samverkar i sådana ärenden, eller utbildning om specifika arbetsmiljörisker som skiftarbete. 

Visa mer