Chef och ledarskap

Som chef och ledare har du stor påverkan på organisationens effektivitet och medarbetarnas mående. Du behöver färdigheter och förmågor men också kunskap och omvärldsbevakning. Vi har utbildningar som förser dig med både och. 

Roll
Distansarbetare
Skyddsombud
HR, personal
Chefer
Plats
Digi Live
Stockholm
Utbildningstyp
Öppen utbildning
Digi Live
Digi Flex
Nivå
Bas
Medel
Specialiserande
Nuvarande valda filter visar av utbildningar.   Nollställ filter

Chef och ledarskap är inte synonymt 

Ledarskap kan beskrivas som en social process där ledaren engagerar andra för att genomföra en gemensam uppgift. En ledare kan, men behöver inte, vara chef. Rollen som chef utgår ifrån ett organisationsperspektiv och definieras av specifika ansvar och uppgifter.  

Ändå är distinktionen mellan chef och ledare inte helt tydlig. Ett visst mått av ledarskap följer ofta med chefskapet oavsett chefens intentioner. Det beror på att medarbetarna har förväntningar på ledarskap från den som är chef, vilket ger dennes ord och handlingar extra tyngd. Omvänt gäller att även en informell ledare i vissa sammanhang kan hållas ansvarig på samma sätt som en chef, t.ex. om han eller hon utsätter andra för fara genom sitt ledarskap. 

Det finns många teorier om ledarskap och olika skolor och idéer om hur en bra ledare ska vara. Det de i stort sett alla har gemensamt är övertygelsen om att både chefer och ledare i hög grad påverkar hur effektiv en organisation är och hur medarbetarna mår. 

Ledarskap går att utveckla 

Enligt vissa teorier är ledaregenskaper medfödda, men idag anser allt fler att ledarskap går att utveckla. Det är också vår övertygelse här på Arbetsmiljöforum! Viktiga metoder för att förbättra sitt ledarskap är utbildning, reflektion, övning och återkoppling. 

Eftersom ledarskap ofta är ämnet för olika typer av teorier och trender är det bra att ha en viss teoretisk grundkunskap. Annars finns risken för att ledare överbetonar vissa beteenden som understryks i en viss trend, på bekostnad av andra som också är viktiga. 

Har däremot ledaren en god teoretisk grund kan alla möjliga idéer och trender ge upphov till reflektion och ökad insikt. 

På Arbetsmiljöforum är vår strävan att erbjuda ledarskapsutbildningar som bygger på forskning och beprövad erfarenhet snarare än trender. Våra utbildare har en mycket bred kontaktyta bland organisationer både i privat och i offentlig sektor, vilket gör dem förankrade i verkligheten.  

En chef har ansvar för mycket 

Om ledarskap främst kännetecknas av beteenden och inflytande, så kännetecknas chefskapet av ansvar och mandat. Att vara chef innebär till exempel personalansvar och arbetsmiljöansvar. Som chef är du arbetsgivarens representant och har till uppgift att leda och fördela arbetet. 

Det kan tyckas som att chefen har ansvar för allt och ett snudd på omöjligt uppdrag. Men det är också mycket viktigt att chefer har goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, t.ex. tillräckligt mandat, tillräckliga resurser och lagom stora personalgrupper. Därför krävs det en viss kunskap för att veta om ett chefsuppdrag är rimligt och vad man ska göra om det inte är det. 

En del processer som du som chef har ansvar för äger rum endast sällan och med långa mellanrum, t.ex. rehabilitering och uppsägning. I många organisationer går det att få stöd från HR-funktionen, men det gäller att veta i vilka situationer du bör söka stöd. Alltså är det bra att ha en viss grundutbildning i frågorna även om det finns stödfunktioner.  

Våra chefs- och ledarskapsutbildningar 

De allra flesta av våra arbetsmiljöutbildningar passar utmärkt för dig som är chef. Vi har kurser som går igenom det allra mest grundläggande, som vår digitala självstudiekurs Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, så väl som kurser som är mer specialiserande inom olika områden som Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och Bemanning och schemaläggning från A till Ö.   

Området ledarskapsutbildning är under utveckling. Men för närvarande erbjuder vi t.ex. Framtidens förändringsledning. 

Stort behov av omvärldsbevakning 

Eftersom chefer och ledare har i uppgift att staka ut riktningen framåt och ha framförhållning har de ett stort behov av relevant omvärldsbevakning. Därför erbjuder vi på Arbetsmiljöforum ett flertal konferenser varje år. Konferenserna tar upp aktuella ämnen ur flera perspektiv. Ofta har de tonvikt på forskning och goda exempel, kommande lagändringar eller utredningar och politiska initiativ. Här kan du läsa mer om våra konferenser och se vad som är på gång just nu. 

Visa mer