Efterarbete och uppföljning – lämpliga åtgärder

Detta är en endagsutbildning för dig som jobbar med eller beställer utredningar i samband med anmälningar om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. I den här kursen behandlar vi vad som händer efter en utredning, vilka åtgärder som bör vidtas och hur man följer upp. Vill du lära dig hur man utreder kränkande särbehandling och trakasserier rekommenderar vi vår utbildning Faktaundersökning grundkurs.

Beskrivning

När en utredning av någon form av utsatthet i arbetsmiljön har genomförts, t.ex. av påstådd mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier eller liknande problem, måste organisationen även ta hand om resultatet, genomföra åtgärder och följa upp resultatet på ett klokt vis. Detta handlar om att hjälpa både individer, arbetsgrupp och organisation att fungera normalt igen, det vill säga att säkerställa och följa upp att arbetsmiljön verkligen återställs. Om de uppföljande insatserna brister eller uteblir finns en risk att problemen lever kvar eller till och med förvärras.  Kursen bygger på samma principer om replikrätt (dvs att alla inblandade ska få ge sin syn på vad som hänt samt få bemöta vad andra påstår), respektfull och rättvis hantering av alla inblandade, skriftlig dokumentation och rapportering, skyndsam hantering, systematisk ärendehantering mm som används i professionella utredningar av social utsatthet på arbetet (t.ex. utredningar enligt faktaundersökningsmetodiken). Principerna följer svensk arbetsmiljölagstiftning liksom internationell praxis och internationella rättsliga avtal inom området. Kursen är dock inte begränsad till endast de som tidigare gått kurser i faktaundersökning utan passar även för alla som arbetar i en organisation där ovanstående principer används eller där man använder liknande metoder för att utreda utsatthet. 

Kursen ger kunskap om lämpliga och nödvändiga åtgärder både på individnivå – inriktat mot de inblandade parterna – och gruppnivå – riktat mot den eller de arbetsgrupp(er) som är påverkade av situationen. Åtgärder kan ibland också röra hela organisationen. Syftet med åtgärderna är att återställa arbetsmiljön till en acceptabel nivå för alla inblandade samt att motverka att liknande problem uppstår igen. Kursen kommer också belysa situationer där åtgärderna kan involvera arbetsrättsliga konsekvenser.

På kursen får du lära dig vad du gör när du fått en rapport i din hand, hur du tar hand om resultatet och agerar på ett sätt som säkerställer en god arbetsmiljö för inblandade individer, aktuella arbetsgrupper och för organisationen. Det handlar om att hantera de aktuella problemen på ett sådant sätt att de inte lever kvar eller förvärras utan lugnar ner sig. Syftet är att säkerställa en fungerande och säker arbetsmiljö och se till att verksamheten i så utsträckning stor som möjligt normaliseras och kan fungera i enlighet med sitt syfte.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen passar alla som arbetar med att utreda utsatthetsproblem på arbetsplatser samt de som är beställare och mottagare av sådana utredningar och som ska hantera ärendet efter att en utredning är klar. Det kan t.ex. handla om organisationskonsulter/psykologer/utredare inom företagshälsovården som ska hjälpa uppdragsgivare med uppföljning och åtgärder efter en utredning. Det kan också handla om HR-personal som i sin funktion beställer/tar emot och/eller utreder sådana ärenden. Det kan också röra sig om chefer som har ansvar för dessa processer liksom skyddsombud eller fackliga som i sin roll kommer i kontakt med dessa ärenden.

Kursen kan med fördel läsas som ett bra komplement för dig som redan är utbildad inom t.ex. faktaundersökning eller RUM, och även för dig som är  certifierad faktaundersökare. 

Lämplig bakgrund/kompetens

Du som går denna kurs bör ha åtminstone grundläggande kunskap om hur social utsatthet på arbetet utreds på ett rättvist och systematisk vis, t.ex. genom utbildning i faktaundersökning eller i andra närliggande metoder (t.ex. RUM) eller att du arbetar i en organisation där dessa metoder används.

Kurserna har både svensk- och norsktalande föreläsare. Utbildningsmaterialet är i huvudsak på svenska.

 

Föreläsare
Stefan Blomberg
Stefan Blomberg
Filosofie doktor och legitimerad psykolog
Stefan Blomberg är forskare och utbildare i eget företag samt på Arbets-och miljömedicin i Linköping och Linköpings universitet. Stefan är en av Sveriges mest erfarna och kunniga personer när det gäller mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är författare till boken ”Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder” (2016) och är en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare och expert. Under 2017 deltog han tillsammans med Morgan Alling i SVT:s teveserie Morgans Mission. Stefan har varit ordförande i Nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologer. Han var också huvudförfattare till de nationella riktlinjerna för hantering av sociala hälsorisker på arbetet som Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) publicerade 2021. Stefan är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Stefans doktorsavhandling Beware of Non-Supportive Leaders fick i april 2023 pris som årets avhandling på det årliga arbetsmedicinska vårmötet i Stockholm.
Ståle Einarsen
Ståle Einarsen
Professor i arbets- och organisationspsykologi
Ståle Valvatne Einarsen är professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitet i Bergen. Han har i mer än 30 år forskat, undervisat och arbetat med fall som rör konflikter, mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Han är världens mest citerade forskare inom området och har publicerat närmare 200 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt är författare och medförfattare till flera böcker, bl.a "Det gode arbeidsmiljø" (2000; 2011, 2021), "Ledelse på godt og vont" (2005, 2015), ”Den dyktige medarbeider” (2005; 2016); "Seksuell trakassering" (1993), "Mobbing og harde personkonflikter" (1994) och "Bullying and harassment in the workplace" (2003, 2011, 2020). Tillsammans med advokat Harald Pedersen, har han även gett ut boken "Håndtering av konflikter og trakasering i arbeidslivet: Jus og Psykologi" (2007, 2017, 2021). Ståle är också en av författarna till boken ”Faktaundersökning - utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem” som publicerades 2020. Ståle fick 2019 norska psykologförbundets innovationspris for sitt arbete med att utveckla metodik för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling, alltså Faktaundersökningsmetodiken. Ståle är också hedersmedlem i European Academy of Occupational Health Psychology.
Varför läsa kursen?
  • För att förstå betydelsen av uppföljande arbete efter att svåra arbetsmiljöproblem har utretts
  • För att få mer kunskap om vad du ska göra efter att en utredning har genomförts
  • För att kunna säkerställa att problem som hanterats i en utredning lugnar sig
  • För att kunna få arbetsplatsen/arbetsgruppen att fungera igen efter en utredning
Ämnesområde
Mobbning och kränkande särbehandling
Utbildningsnivå
Specialiserande
Pris
8 900 kr/person
Omfattning

1 utbildningsdag, 

9.00-16.30

 

Aspenäs Herrgård, Lerum (Göteborg)
Pris: 8 900 kr/person 

 

 

Kurstillfällen
30 augusti 2024
Aspenäs Herrgård, Göteborg

Kontakt
Isabella Norén Creutz
Isabella Norén Creutz
Jag hjälper dig om du har några frågor om utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen